www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Czeskie legendy

Email Drukuj PDF

O ile przyjemniej spacerowa? po Wyszehradzie, kiedy samo wzgórze nie kojarzy si? wy??cznie z wypoczynkiem i pi?knymi widokami, tylko stoj?ce tam rze?by pozwalaj? na snucie opowie?ci o losach bajecznych postaci, które wyobra?aj?. Podobnie znajomo?? poda? ludowych umo?liwia odkrycie, kim mo?e by? stoj?cy w pobli?u Mostu Karola pomnik legend (magiczny Bruncvik), a spacer po Divokej Šárce dostarcza nowych dozna?, kiedy ma si? przed oczami obraz skacz?cej w przepa?? dziewczyny.

WiÄ™cej…

Email Drukuj PDF

Smrk okre?lano mianem królowej ju? w XIX wieku. O jego historii mo?na przeczyta? w „Ksi?dze Gór Izerskich” napisanej przez Miroslava Neverlého, który wahaj?c si? mi?dzy okre?leniem „król” a „królowa”, wybiera w ko?cu ?e?sk? form?. Jego ksi??ka to nieocenione ?ród?o wiedzy o male?kich, skrytych w górach historiach. Dzisiaj proponujemy dwie trasy po stronie czeskiej prowadz?cej do Królowej Gór Izerskich.

WiÄ™cej…

W kocim Wariatkowie

Email Drukuj PDF

Czy my?licie, ?e dobrze znacie czesk? frazeologi?? Je?li odpowied? jest twierdz?ca, to czy przypadkiem nie chodzi tylko o pasywne rozumienie lub domy?lanie si? znaczenia, bez prób zab?y?ni?cia znajomo?ci? czeskiego powiedzenia lub porównania w praktyce? A mo?e s?dzicie, ?e w ka?dym przypadku wystarczy u?y? polskiego wyra?enia, zamieni? jedno s?ówko albo ko?cówki wyrazów na czeskie i wszyscy Czesi zrozumiej?, co macie na my?li?

WiÄ™cej…

Jak powsta?y Czechy?

Email Drukuj PDF

„Co Mohamedu Mekka to ?echu ?íp”. Tak? sentencj? (t?umaczenie jest chyba zb?dne!) zapisano na fasadzie schroniska na górze ?íp czuwaj?cej nad p?askimi polami niedaleko Pragi. Co prawda, ?adnych pielgrzymek tam nie widzia?am, ale to nie zmienia faktu, ?e mamy do czynienia z wa?nym miejscem dla korzeni czeskiej pa?stwowo?ci. No, i te widoki...

WiÄ™cej…

Park w Pr?honicach

Email Drukuj PDF

Mieszka?cy Pragi nie mog? narzeka? na brak terenów zielonych. Na urok tego miasta sk?adaj? si? bowiem mi?dzy innymi znajduj?ce si? w nim parki. Letni? por? warto jednak wybra? si? poza granice stolicy i uda? na krótk? wycieczk? w poszukiwaniu rozleglejszych zielonych przestrzeni. Jedn? z mo?liwo?ci jest wyjazd do parku krajobrazowego w Pr?honicach.

WiÄ™cej…

Strona 5 z 8

You are here: Strona g?ówna