www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

We? przyk?ad z ?urawia, zakochaj si? w CZaPLi! (portal polsko-czeski)

Wzd?u? rzeki na sam szczyt

Email Drukuj PDF

Mówi si?, ?e to jeden z najpi?kniejszych szlaków turystycznych; prowadzi wzd?u? rzeki, przez teren rezerwatu. Na tych, którzy pokonaj? wszystkie przeszkody, czeka nagroda – wspania?e widoki z najwy?szego szczytu Moraw.

WiÄ™cej…

Rozmowy z Masarykiem

Email Drukuj PDF

Oddawanie szacunku znacz?cym postaciom historycznym mo?e przybiera? ró?ne formy. W prawie ka?dej wi?kszej miejscowo?ci w Polsce znajduje si? pomnik, plac lub ulica po?wi?cona Józefowi Pi?sudskiemu, wspó?twórcy odrodzonej Rzeczpospolitej. W Czechach tak upami?tnian? postaci? jest Tomáš Garrigue Masaryk. Ojciec niepodleg?ej Czechos?owacji.

WiÄ™cej…

Lekcja staro-cerkiewno-s?owia?skiego

Email Drukuj PDF

70 lat temu, 14 lutego 1945 roku, mia? miejsce nalot lotnictwa ameryka?skiego na Prag?. Wystarczy?y trzy minuty, aby w gruzach leg?o prawie 200 budynków, a ponad 700 osób straci?o ?ycie. Przedstawimy Wam dzi? jeden z tych zniszczonych budynków, który po wojnie zosta? odbudowany w do?? oryginalny sposób, przyci?gaj?c spojrzenia i obiektywy turystów.

WiÄ™cej…

"Secondhandyzm" po prasku

Email Drukuj PDF

Ju? od d?u?szego czasu mo?na obserwowa? w zachowaniach konsumenckich charakterystyczny trend. Dotyczy on kupowania rzeczy z drugiej r?ki, a w szczególno?ci ubra?: swoj? drug? m?odo?? prze?ywaj? second handy. Nabywanie u?ywanych ciuchów to nie tylko oszcz?dno??, ale i rodzaj filozofii ?yciowej.

WiÄ™cej…

Stereotypowa statystyka

Email Drukuj PDF

W relacjach polsko-czeskich – podobnie, zreszt?, jak w stosunkach z innymi narodami – funkcjonuj? pewne wyobra?enia, uproszczenia czy stereotypy, które s? mniej lub bardziej zgodne z rzeczywisto?ci?. Jak wi?c, wed?ug ró?nych bada?, oceniamy si? wzajemnie? Lubimy si? czy wr?cz przeciwnie?

WiÄ™cej…

Strona 7 z 8

You are here: Strona g?ówna