www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Polskie dzieciaki na praskiej TramPOLinie

Email Drukuj PDF

Polacy i Polki z Pragi coraz cz??ciej si? organizuj?. W pa?dzierniku tego roku powsta?o kolejne oficjalne stowarzyszenie, tym razem polskich mam mieszkaj?cych w Pradze i szerokiej okolicy.

Nazywa si? TramPOLina, ma ju? swoj? stron? internetow? i pomys?owe logo, którego autork? jest cz?onkini stowarzyszenia, Magdalena Janošová Sprawka. Wiele dziewczyn skupionych w TramPOLinie zna si? od lat i Czechy s? dla nich domem. Inne do??czy?y ca?kiem niedawno, a nad We?taw? przebywaj? tymczasowo. Prawie wszystkie wychowuj? swoje dzieci dwu- czy nawet trójj?zycznie. TramPOLina powsta?a w?a?nie po to, by umo?liwi? ich maluchom jak najcz?stszy, ?ywy kontakt z j?zykiem polskim, polskimi tradycjami, piosenkami i ksi??kami. Daje ponadto wszystkim – i doros?ym, i dzieciom – okazj? do dobrej zabawy w mi?ym towarzystwie. Cz?onkinie stowarzyszenia doceniaj? te? mo?liwo?? wzajemnego wsparcia i pomocy – na facebookowej platformie wymieniaj? si? radami, pomys?ami, praktycznymi informacjami, po?yczaj? sobie polskie ksi??ki albo po prostu umawiaj? si? na kaw?.

Od samego pocz?tku tramPOLinowe mamy dzia?aj? bardzo pr??nie. „Sercem” stowarzyszenia s? trzy pe?ne energii organizatorki: Iza Mendl, Iwona Zeman i Agnieszka ?ížková; s? to dziewczyny, które zdecydowanie nie lubi? siedzie? z za?o?onymi r?kami. Uda?o im si? ju? pozyska? kilku sponsorów (m.in. polsk? sekcj? Reader's Digest, wydawnictwo Mladá fronta, firmy: Phoenix-Zeppelin s.r.o. i Maspex Czech s.r.o.) oraz wielu ludzi sympatyzuj?cych z ide? stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak zorganizowa?y jedno spotkanie dla samych mam oraz dwie wspania?e imprezy dla dzieciaków: jesienny „Dzie? Pieczonego Ziemniaka” oraz grudniowe polskie miko?ajki w przedszkolu „Krecik” w praskich Riegrovych sadach. Poza tym cz?onkinie stowarzyszenia jako wolontariuszki pomaga?y w k?ciku zabaw dla dzieci na corocznym Bazarze Bo?onarodzeniowym w Hotelu Hilton, organizowanym przez Diplomatic Spouses Association (Asociace partner? ?len? diplomatického sboru).

Na ?adnej imprezie z udzia?em maluchów nie brakuje ró?norodnych warsztatów twórczych. Jesieni? dzieci klei?y z papieru stonki ziemniaczane, a z ziemniaków, wyka?aczek i pinezek zrobi?y „cudaki-kartoflaki”. W czasie miko?ajek maluchy ozdabia?y bo?onarodzeniowe pierniczki i wycina?y z papieru ozdoby ?wi?teczne. Nie zabrak?o ?piewania polskich piosenek przy akompaniamencie gitary, pysznego sk?adkowego jedzenia, czekoladowej fontanny, no i samego ?wi?tego miko?aja, w którego rol? wspaniale wcieli? si? pan Pawe? Trojan, w?a?ciciel kawiarni „Republika Žižkov“. Swoj? obecno?ci? na miko?ajkowej imprezie zaszczyci?a TramPOLin? równie? pani konsul generalna Aurelia Krynicka.

mik01_mmik02_mmik03_mmik05_m

Wa?nym celem stowarzyszenia, oprócz wspierania polskiej to?samo?ci w najm?odszych jego cz?onkach, jest te? promocja dzia?a? i talentów samych tramPOLinowych mam. Nasze dziewczyny udowadniaj?, ?e macierzy?stwo nie tylko ich nie ogranicza, ale inspiruje! Spektrum talentów jest naprawd? du?e – cz?onkinie stowarzyszenia ?wietnie fotografuj?, maluj?, szyj?, pisz?, piek? i ozdabiaj? fantazyjne torty, robi? bi?uteri?, prowadz? blogi i strony internetowe. TramPOLina ma ju? na koncie kilka inicjatyw, w których wykorzystuje talenty swych cz?onki?. Tegoroczne prezenty miko?ajkowe dla dzieciaków by?y w du?ej mierze dzie?em samych mam – znalaz?y si? w?ród nich m.in. sowy-maskotki uszyte przez Magdalen? Janošov? Sprawk? oraz bo?onarodzeniowa bajka dla dzieci wydana przez TramPOLin? w formie atrakcyjnej ksi??eczki. Napisa?a j? Stefania Szostok, a Monika Juha?ák Grabowska namalowa?a urocze ilustracje. Na miko?ajkowej imprezie zorganizowane zosta?y te? dwa stoiska, gdzie dziewczyny ze stowarzyszenia mog?y sprzedawa? swe r?kodzie?a, g?ównie bi?uteri?.

W przygotowaniu jest wiele innych ciekawych przedsi?wzi??: wydawanie kolejnych ksi??eczek z bajkami, warsztaty fotograficzne (które najprawdopodobniej poprowadz? cz?onkinie TramPOLiny: Maria Knapik, Agnieszka Andrys i Katarzyna Bocian), kino dla mam z dzie?mi (we wspó?pracy z Instytutem Polskim), zwiedzanie praskich zakamarków z profesjonalnym przewodnikiem Barbar? Herz. Dla dzieciaków szykuje si? bal karnawa?owy, a na wiosn? impreza z okazji Dnia Dziecka (by? mo?e te? z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca). Nie zabraknie oczywi?cie wspólnych wakacyjnych wycieczek dla ca?ych rodzin.

Dziewczynom zrzeszonym w TramPOLinie, ich partnerom i dzieciom nie brakuje entuzjazmu ani ch?ci do dzia?ania. Mo?emy zatem cieszy? si? na jeszcze mnóstwo innych pomys?ów, dzi?ki którym dzieci z polskimi korzeniami mieszkaj?ce w Republice Czeskiej b?d? mia?y wiele okazji do kontaktu z ?ywym j?zykiem polskim i kultur?, dzi?ki której mo?na si? bawi? i uczy?.

 

You are here: Porady Dzieci Rozrywki Polskie dzieciaki na praskiej TramPOLinie