www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Wzd?u? rzeki na sam szczyt

Email Drukuj PDF

Mówi si?, ?e to jeden z najpi?kniejszych szlaków turystycznych; prowadzi wzd?u? rzeki, przez teren rezerwatu. Na tych, którzy pokonaj? wszystkie przeszkody, czeka nagroda – wspania?e widoki z najwy?szego szczytu Moraw.

Pocz?tek: Karlova Studánka

Gdzie jeste?my? W Jesionikach, które w j?zyku czeskim maj? pe?n? wdzi?ku, mile brzmi?c? dla ucha nazw? Jeseníky. Znajdujemy si? w najwy?ej po?o?onej cz??ci tego pasma górskiego – w Wielkim Jesioniku (Hrubý Jeseník). Wokó? drewniana zabudowa uzdrowiska Karlova Studánka – ta niewielka, zadbana miejscowo?? zach?ca do b?ogiego nicnierobienia lub spacerów w?ród drzew i misternie rze?bionych altan. Za za?o?yciela o?rodka, gdzie kuracjusze próbuj? pozby? si? schorze? uk?adu oddechowego i kr??enia, uwa?a si? najm?odszego syna cesarzowej Marii Teresy, Maksymiliana Franciszka Habsburga. W?a?nie on pod koniec XVIII wieku zainteresowa? si? w?a?ciwo?ciami leczniczymi tutejszych wód i wyj?tkowo czystego powietrza. Uzdrowisko zacz??o by? coraz bardziej popularne, o czym ?wiadczy jego rozwój w XIX stuleciu; w tym czasie powstawa?y pensjonaty i domy dla pacjentów, budowane g?ównie w stylu klasycystycznym, wpisuj?ce si? w naturalne otoczenie, a zarazem nawi?zuj?ce do lokalnych tradycji. Rzecz jasna, w jednym z pawilonów mo?na si? napi? miejscowej wody mineralnej.

Bílá Opava

Temu, kto nie podda? si? w pe?ni urokowi kurortu i podj?? decyzj? o ruszeniu w dalsz? drog?, proponujemy wycieczk? ?ó?tym szlakiem turystycznym. Punktem orientacyjnym jest pensjonat Hubertus i usytuowany tu? obok parking. St?d nale?y si? uda? w kierunku rezerwatu przyrody Bílá Opava; chwil? po asfalcie, potem szlak prowadzi przez las, wzd?u? rzeki. Mi?o?nicy turystyki zgodnie podkre?laj?, i? trasa ta nale?y do najpi?kniejszych w Republice Czeskiej. Nie jest jednak ?atwa – do pokonania s? nie tylko le?ne strumyki, ale równie? drewniane mostki zawieszone nad rzek?, przewrócone drzewa czy w?skie przej?cia, w których z bardzo bliska czuje si? ch?ód pokrytych wilgoci? ska?. Odwa?ni z pewno?ci? doceni? walory tego rezerwatu: w kanionie p?ynie Bílá Opava, maj?ca ?ród?o na wysoko?ci 1280 m n.p.m. (jest jednym z dop?ywów rzeki Opava, wpadaj?cej do Odry).

120907MorawyP1060239120907MorawyP1060241

Du?e wra?enie robi? progi skalne, pocz?wszy od tych mniejszych, a sko?czywszy na najwi?kszym z wodospadów, licz?cym 8 metrów. Form wspó?tworzonych przez wod? jest tu bez liku, rzeka za? zachwyca nawet wtedy, kiedy udaje spokojn?, leniwie rozlewaj?c? si? w le?nych jeziorkach. ?ó?ty szlak ka?dego roku wiedzie po troch? innej trasie, co ma zwi?zek ze zmianami zachodz?cymi w przyrodzie. Po wiosennych powodziach lub wichurach niektóre konstrukcje przygotowane dla turystów ze zrozumia?ych przyczyn nie wytrzymuj? naporu wody czy si?y wiatru. W zimie wst?p jest zabroniony.

120907MorawyP1060244120907MorawyP1060245

Na trasie umieszczono tablice edukacyjne; obejrze? mo?na zdj?cia najró?niejszych gatunków ro?lin i zwierz?t, ?yj?cych tutaj zarówno na l?dzie, jak i pod wod? oraz w koronach drzew. Po pi?ciu kilometrach mamy wybór: mo?emy i?? nadal ?ó?tym szlakiem w stron? schroniska Ov?árna i stamt?d dalej po asfalcie lub pozosta? jeszcze chwil? w lesie i trzyma? si? szlaku niebieskiego. Decyduj?c si? na drugi wariant, dotrzemy do asfaltowej drogi pó?niej, zdecydowanie mniej zm?czymy nogi, a poza tym d?u?ej pozostaniemy w bliskim kontakcie z przyrod?.

Na dachu Moraw

Bez wzgl?du na to, który ze szlaków wybierzemy, w ko?cu i tak wyczujemy pod stopami sztucznie utwardzone pod?o?e. Szeroki asfaltowy trakt prowadzi na najwy?szy szczyt Moraw, czyli Pradziad (Prad?d). Góra o wysoko?ci 1491 m n.p.m. przyci?ga turystów w lecie i zim?. Pi?kne widoki zapewnione, a przy bardzo dobrej pogodzie mo?na st?d dojrze? nawet Karkonosze, Beskidy i polskie równiny. Kiedy? – do ko?ca lat 60. XX wieku – sta?a tu kamienna wie?a. Dwadzie?cia lat pó?niej na jej miejscu pojawi? si? nowoczesny kolos: stacja przeka?nikowa. Mo?na si? tu naje?? w restauracji, kupi? pami?tki oraz wjecha? wind? na taras widokowy. Gdyby?my zsumowali wysoko?? góry i wie?y telewizyjnej, wynik u?wiadomi nam, ?e patrzymy na najwy?ej po?o?ony punkt nie tylko na Morawach, ale równie? na terytorium ca?ej dzisiejszej Republiki Czeskiej.

Kilka rad

Po nacieszeniu si? przepi?knymi, górskimi pejza?ami, tury?ci albo pod??aj? z powrotem w stron? Ov?árny, albo z plecakami wyruszaj? w dalsz? drog?, gdzie kolejnym przystankiem b?dzie malowniczo po?o?one i znane schronisko Švýcárna. Je?eli wybierze si? pierwsz? opcj?, nale?y i?? w dó? po asfaltowej trasie – tej samej, po której doszli?my na szczyt.

120907MorawyP1060275120907MorawyP1060254

Na odcinku Ov?árna-Prad?d obowi?zuje zakaz poruszania si? samochodami, mo?na natomiast u?y? roweru, hulajnogi lub deskorolki. Z kolei odcinek Karlova Studánka-Ov?árna udost?pniony jest dla samochodów po uiszczeniu op?aty (ok. 200 K?) za wjazd. Zmotoryzowani, którzy nie zamierzaj? podziwia? wodospadów, ale mimo to chcieliby znale?? si? na najwy?szym szczycie Moraw, mog? zaparkowa? w Karlovej Studánce (parking p?atny ok. 100 K?), a potem skorzysta? z regularnego po??czenia autobusowego na Ov?árn? (koszt biletu ok. 20 K?). Nie zaliczacie si? do leniuchów i zamierzacie na w?asnych nogach wdrapa? si? na sam? gór?, ale z ró?nych powodów kondycja nie pozwala na pokonywanie przeszkód umieszczonych na ?ó?tym szlaku? Do wyboru s? te? inne trasy, oznaczone kolorami niebieskim i zielonym. Ta pierwsza jest odrobin? mniej atrakcyjna, ale nadaje si? dla rodzin z ma?ymi dzie?mi lub osób starszych; druga prowadzi wzd?u? asfaltowej drogi.

Spod wie?y telewizyjnej mo?na te?, oczywi?cie, i?? g??biej w góry – po pi?knej trasie wiod?cej grzbietami (czerwony szlak, przez wspomnian? Švýcárn?) dochodzi si? do jednego z najbardziej znanych o?rodków sportów zimowych o nazwie ?ervenohorské sedlo (9 km), sk?d mo?na dojecha? autobusem do Jeseníku (warto wcze?niej sprawdzi? po??czenia autobusowe).

Najlepszymi mapami s? te wydawane przez Klub Czeskich Turystów (K?T, odpowiednik polskiego PTTK), z legend? w j?zyku polskim. Na w?drówki po Jesionikach nale?y wybra? map? oznaczon? numerem 55 (Hrubý Jeseník).

You are here: Turystyka Warto odwiedzi? w Czechach Na po?udnie od Pragi Wzd?u? rzeki na sam szczyt