www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Bohaterski ch?opak, pi?kna dziewczyna, spisek, kilkana?cie trupów i samobójstwo na koniec… To nie recenzja filmu, ale tragiczna historia, która kilka wieków temu mia?a si? rozegra? w dzikim wówczas lesie nieopodal Pragi. Dzi? jest to jedno z najpi?kniejszych miejsc w stolicy.

Divoká Šárka, bo o niej mowa, to jeden z najstarszych w Pradze rezerwatów przyrody. Malownicze ska?y, rw?cy potok, jezioro, a nawet basen nieustannie przyci?gaj? rzesze mi?o?ników sp?dzania wolnego czasu z dala od zat?oczonego centrum. Sporym zaskoczeniem mo?e by? jednak fakt, ?e to pi?kne przyrodniczo miejsce znajduje si? w mocno zurbanizowanej cz??ci miasta: w bezpo?rednim s?siedztwie p?tli kilku linii tramwajowych i z przebiegaj?c? obok tras? na lotnisko, obs?uguj?ce rocznie oko?o 10 milionów podró?nych.

140902-Za-gorami-104140902-Za-gorami-122

Do rezerwatu bez problemu mo?na si? wi?c dosta? komunikacj? miejsk?. Kiedy wysi?dziemy na przystanku „Divoká Šárka”, naszym oczom uka?e si? ?agodne, cho? ca?kiem wysokie wzniesienie, przypominaj?ce nieco pó?nocnoameryka?skie stepy. Owo wzgórze to ostatni punkt na szlaku – aby si? dosta? na jego pocz?tek, wystarczy przej?? obok restauracji Mc Donald’s i w g?szczu drzew pokona? kilkadziesi?t stopni. Na dole znajdziemy tablice informacyjne z mapkami i tras? zwiedzania. Ju? po chwili spaceru przekonamy si?, ?e warto by?o przyjecha? do tego górzystego parku. Wyrastaj?ce po obu stronach szlaku, wysokie na kilkadziesi?t metrów ska?y o stromych zboczach s? naprawd? imponuj?ce. Taki krajobraz towarzyszy nam przez kilkaset metrów.

Nieoczekiwanie w tym górskim otoczeniu kryje si? jeszcze jedna atrakcja. Wybudowany w dolinie basen pozwoli och?odzi? si? strudzonym w?drowcom lub po prostu podziwia? widoki z perspektywy materaca. Nawet woda w basenie jest typowa dla gór, spodoba si? morsom… Na terenie obiektu znajduje si? jeszcze pole z le?akami do opalania oraz kilka knajpek, w których zjemy mi?dzy innymi kie?bas? z grilla i napijemy si? piwa. Divoká Šárka usatysfakcjonuje zatem zarówno zwolenników górskich wypraw jak i tych, którzy korzystaj? z uroków pogody w pozycji horyzontalnej.

140902-Za-gorami-119140902-Za-gorami-121

Le?ny kompleks jest ?wietnie przystosowany nie tylko dla spacerowiczów. Przez du?? cz??? rezerwatu prowadzi g?adka, asfaltowa ?cie?ka, z której ch?tnie korzystaj? rowerzy?ci. Wzd?u? alejki znajduj? si? tak?e licznie rozlokowane ?awki, dzi?ki czemu niemal w ka?dym momencie mo?emy sobie przysi??? i podziwia? widoki. Stanowi to du?e udogodnienie dla rodzin z dzie?mi, bowiem maluchy mog? narzeka? na zbyt d?ugie chodzenie.

Warto jednak przej?? ca?? tras?, bo najlepsze czeka nas na koniec. Ostatnim punktem proponowanej przez czerwony szlak drogi jest wspomniana ju? góra, na któr? mo?emy si? wspi?? do?? ?agodnym podej?ciem, aby z wysoka podziwia? dolink? i skalne zbocza. Widok to zaiste wspania?y. Rezerwat szczególnie malowniczo prezentuje si? w promieniach zachodz?cego s?o?ca. Obowi?zkowy cel spacerów dla zakochanych…

140902-Za-gorami-158

Na koniec nale?y wyja?ni? nazw? tego miejsca. Wed?ug starej legendy ksi??? Przemys?, chc?c rozwi?za? s?siedzki spór o ziemi?, postanowi? wys?a? do niedaleko po?o?onej osady swojego giermka, Cytrada. Dowiedzia?a si? o tym Vlasta, która nienawidzi?a giermka i przyszykowa?a na niego zasadzk?. Gdy Cytrad ze swymi towarzyszami przemierzali okoliczne lasy, nagle us?yszeli kobiecy p?acz. Na mchu le?a?a zwi?zana dziewczyna, a obok niej róg my?liwski i naczynie z miodem pitnym. M?ody rycerz bez wahania uwolni? niewiast?. Ta przedstawi?a si? jako Szarka i opowiedzia?a wymy?lon? wcze?niej z Vlast? histori?, jak to od??czy?a si? na polowaniu od ojca i jak napad?a j? szajka uzbrojonych wojowniczek. Za namow? dziewczyny giermkowie wypili usypiaj?cy miód, a Cytrad dodatkowo zagra? na rogu. W tym momencie z lasu wybieg?y uzbrojone kobiety z Vlast? na czele i zabi?y wszystkich jego towarzyszy. Cytrada natomiast zamordowa?y dwa dni pó?niej nad We?taw?, naprzeciw Wyszehradu, na oczach ksi?cia Przemys?a. Pó?niej, dr?czona wyrzutami sumienia Szarka mia?a skoczy? z najwy?szego szczytu, który nosi nazw? Dív?í skok („Dziewcz?cy skok”).

140902-Za-gorami-105140902-Za-gorami-161

Divoká Šárka to ?wietna propozycja na aktywne sp?dzenie czasu. Idealne miejsce zarówno na kilkugodzinn? przechadzk?, jak i na d?u?szy wypoczynek, a nawet urlop. Uroków kompleksu dope?nia malowniczy zalew Džbán, obok którego znajduje si? pole campingowe z restauracj?. Do wody mo?emy wej??, schodz?c po piaszczystej pla?y. Czego chcie? wi?cej? Je?li zatem poszukujecie w Pradze miejsca na spacer, który dostarczy Wam tak samo pi?knych widoków, jak most Karola, to zach?cam do odwiedzenia tego malowniczego rezerwatu przyrody. Dzika Szarka wci?? wabi swym pi?knem…