www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BƂąd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Smrk okre?lano mianem królowej ju? w XIX wieku. O jego historii mo?na przeczyta? w „Ksi?dze Gór Izerskich” napisanej przez Miroslava Neverlého, który wahaj?c si? mi?dzy okre?leniem „król” a „królowa”, wybiera w ko?cu ?e?sk? form?. Jego ksi??ka to nieocenione ?ród?o wiedzy o male?kich, skrytych w górach historiach. Dzisiaj proponujemy dwie trasy po stronie czeskiej prowadz?cej do Królowej Gór Izerskich.

O historii zaludniania Smrku

Smrk (1124 m n.p.m.) to po Wielkiej Kopie (1126 m n.p.m.) drugi najwy?szy szczyt Gór Izerskich. Niektórzy rozró?niaj? czesk? i polsk? stron?; czeskie przewodniki cz?sto zaznaczaj?, ?e jest to najwy?szy szczyt w?a?nie po ich stronie. Ju? w ?redniowieczu znajdowa?a si? tutaj granica Czech, ?u?yc i ?l?ska. Charakterystyczna dla Smrku jest jego rozleg?o??: d?ugo?? si?ga ponad kilometr, a szeroko?? – oko?o 500 metrów.

Dzi?ki zainteresowaniu szlachciców, do których nale?a?y te tereny, a nast?pnie mieszka?ców Nowego Miasta, pod Smrkiem na szczycie pojawiali si? ludzie. Najpierw szlachcic Adolf Traugott z Gersdorfu (1744-1807), w?a?ciciel w?o?ci ?wiecie i Meffersdorf, postawi? tutaj dwie chaty; podobno jedn? dla obserwacji wschodu a drug? – zachodu s?o?ca. Na Smrk przyci?ga?a go przede wszystkim pasja astronomiczna. Chaty rozpad?y si? po jego ?mierci, co jednak nie przeszkodzi?o turystom w zdobywaniu szczytu. W 1835 roku by? tutaj hrabia Helmuth von Moltke, za? w 1840 – praski poeta, Karl Herlosssohn.

141017_0561141017_0569

Potem szczyt zacz?? zarasta?. Z tego powodu mieszka?cy Nowego Miasta pod Smrkiem postanowili postawi? na nim wie?? widokow?, któr? doko?czyli w 1892 roku. Wybudowano tak?e chatk?. Tury?ci znów ruszyli na Smrk, kr?ci?a si? sprzeda? pocztówek i pami?tek w budce stoj?cej przy wej?ciu na wie??. Niestety, po tym, jak chata zosta?a ograbiona w czasie II wojny ?wiatowej, szczyt przesta? by? schronieniem dla turystów. Drewniana wie?a, cho? przez ponad 50 lat wytrzyma?a napór ?niegu i lodu (co nietypowe dla takich konstrukcji), w ko?cu równie? si? rozpad?a.

A Smrk wci?? porasta? lasem. Od 1992 roku zacz?to poszukiwa? pieni?dzy na wybudowanie nowej wie?y. Starania zako?czy?y si? sukcesem i w 2003 roku otwarto wie??, która dzi? przyci?ga turystów z Czech, Niemiec i Polski. Roztacza si? z niej panorama na ca?e Zachodnie Sudety, pocz?wszy od Gór ?u?yckich, przez Masyw Ješt?du, Góry ?ytawskie, a? po Góry Izerskie, Karkonosze i Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie oraz Pogórze Izerskie.

Przy wie?y mo?na te? przeczyta? histori? Izerskiego Parku Ciemnego Nieba, który zosta? utworzony w 2009 roku, a obejmuje obszar czeskiej i polskiej cz??ci Gór Izerskich, gdzie nadal jest dobrze zachowane nocne ?rodowisko naturalne. Smrk stanowi jedn? z granic tego parku.

Któr?dy na Smrk?

Miejscem wypadowym na szczyt ze strony czeskiej mo?e by? Nowe Miasto pod Smrkiem, Lázn? Libverda czy Bílę Potok. Na Smrk prowadzi równie? jedna z licznych dróg rowerowych – jest to V?žní cesta („Droga wie?owa”). Piesi mog? i?? szlakiem niebieskim, który od Nowego Miasta wiedzie w?sk? drog? asfaltow?, ale ju? w miejscu Ztracéného potoka skr?ca i odt?d tylko dwa razy przecina drog? rowerow?. Po?udniowe podej?cie niebieskim szlakiem przez 30 minut wiedzie samotn?, do?? strom? ?cie?k?. Poza tym trzeba si? liczy? z rowerzystami. Ja wybra?am do?? d?ug?, 17-kilometrow? tras? z Nowego Miasta na Smrk i do Bílého Potoka, która zaspokaja ka?dy zmys? w?drowca.

141017_0000mapa

Z Nowego Miasta pod Smrkiem

Dojazd do Nowego Miasta pod Smrkiem od strony czeskiej jest ?atwy: co godzin? zatrzymuje si? tutaj poci?g z Liberca. Z Polski nie ma ?adnego po??czenia transportem publicznym, wi?c trzeba liczy? si? z konieczno?ci? wzi?cia samochodu.

Miasteczko kiedy? t?tni?o ?yciem, kwit?o w nim górnictwo (dzi?ki rudom cyny), obróbka drzewa, przemys? w?ókienniczy i wyrób porcelany. Dzi? to do?? smutne miejsce. Jego panoram? mo?na zobaczy?, wchodz?c na niebieski szlak. Pó?niej droga ci?gnie si? asfaltem, w?ród drzew. Na trasie warto odej?? nieco w bok na wysoko?ci U Kyselky (545 m n.p.m.), zaj?? do ?róde?ka i spróbowa? wody mineralnej. Jest to szczawa, której smak bardzo zaskakuje. Alternatyw? dla tej drogi stanowi szlak zielony, który odbija U Spálené hospody i prowadzi w pobli?u szczytu M?d?nec (777 m n.p.m.), gdzie od XVI wieku poszukiwano rudy cyny.

141017_0519141017_0538

Szlak jeszcze troch? przebiega asfaltem, aby U Ztraceného potoka skr?ci? w lewo w le?n? ?cie?k?. Kolejny zakr?t znajduje si? w miejscu, gdzie napotkamy jeden z wielu Kameni osvobození, upami?tniaj?cych 10-lecie powstania Czechos?owacji. Dalej czeka nas wyj?cie z lasu wprost na Streit?v obrázek (705 m n.p.m.), w którym w 1885 roku urodzi?a si? córka pani Karrasowej. O pozosta?ych wydarzeniach informuje tablica. Dalej udajemy si? znów w gór? niebieskim szlakiem. Miejscami mi?dzy drzewami i krzewami, wida? ju? górsk? panoram?. W ten sposób docieramy do ?aweczki, gdzie mo?na usi??? i przeczyta? o ?mierci Adolfa Pecha, który zgin?? tu w 1933 roku na skutek nieszcz??liwego wypadku.

141017_0557141017_0590141017_0595

Dalsza droga prowadzi jeszcze kawa?ek mi?dzy krzakami, a potem dochodzimy po kamienistej ?cie?ce do Pramenu mládí, strze?onego przez duszka. St?d na Smrk pozosta? ju? tylko kilometr.

Ze Smrku na Pali?ník

Ze szczytu mo?na zej?? niebieskim szlakiem w stron? P?edeli. Po drodze mie?ci si? jeden z ?adniejszych punktów widokowych. Jest te? tabliczka z nazwami szczytów, niestety ju? nie do odczytania. Zej?cie cz??ciowo prowadzi po nowo postawionych drewnianych schodach. Schodz?c do Nebeského žeb?íka (931 m n.p.m.) mo?na wybra? drog? w stron? Lázní Libverda i Pali?níka. Jest bardziej atrakcyjna ze wzgl?du na fakt, ?e niebieski szlak ??czy si? z ?ó?tym, który potem prowadzi wzd?u? Hájeného potoku. Sama trasa do Pali?níka prowadzi wzd?u? potoku tylko przez chwil?.

141017_0599141017_0625141017_0632141017_0633

Pali?ník (944 m n.p.m.) to jedna ze ska?, znajduj?cych si? w rezerwacie o tej samej nazwie. Na jej wierzcho?ku stoi krzy?. Jest dost?pna dla turystów dzi?ki barierkom i drabinkom, które pozwalaj? dosta? si? na wierzcho?ek i podziwia? Smrk, miejscowo?? Bílę Potok, Izery a w oddali Karkonosze. Widok wart wej?cia.

Z Pali?níka do Bílégo Potoku

Droga w dó? prowadzi ?ó?tym szlakiem. Po oko?o 20 minutach dochodzimy do miejsca U Hájeného potoka, w którym – jak sama nazwa wskazuje – szlak przecina Hájenę potok. Poprzedza je jedna ze studzienek z zimn? górsk? wod?. Sam Hájenę potok trzeba przekroczy? cztery razy po mostkach, droga prowadzi kamienist? ?cie?k?, a w ka?dym miejscu warto si? zatrzyma? i kontemplowa? szum potoku oraz ogl?da? kaskady sp?ywaj?cej wody.

141017_0671141017_0682

Gdy dostaniemy si? do Bártlovy boudy (520 m n.p.m.), mo?emy si? po?ywi? w restauracji z widokiem na Frydlantské cimbu?í. St?d tylko 3 kilometry do stacji kolejowej w Bílęm Potoku, sk?d poci?gi odje?d?aj? co godzin?. Po drodze warto przyjrze? si? domom i domkom. Jeszcze gdzieniegdzie przed nimi s? ogródki pe?ne kwiatów, cho? wi?kszo?? ju? zamieni?a si? w zwyczajne trawniki. Mimo tego miejscowo?? warta jest spaceru nie tylko ze wzgl?du na widok na pobliskie cimbu?í, ale i malownicze po?o?enie.