www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Žižkov jest dzielnic? Pragi o specyficznym klimacie, na który sk?adaj? si? m.in. husyckie tradycje, robotniczy charakter czy liczne knajpy i hospody. Du?? pomoc? w poznawaniu tego rejonu mo?e by? niedawno wydany Pr?vodce po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem Vinohrad* autorstwa Pavla Trojana, pracownika Instytutu Polskiego, žižkovskiego patrioty.

Przewodnik sk?ada si? z 3 g?ównych cz??ci. W pierwszej, najkrótszej, znajdziemy kalendarium najwa?niejszych wydarze? z historii Žižkova: od bitwy na Vítkovie (14 lipca 1420 r.), przez „awans” dzielnicy na miasto z mocy cesarskiego dekretu (15 czerwca 1881 r.), a? po nazwanie jednej z ulic nazwiskiem žižkovianki, Olgi Havlovej (2012 r.).

141102_Zizkov646

Druga zawiera opis najciekawszych zabytków oraz miejsc Pragi 3. Autor przedstawia podstawowe informacje, wraz z ciekawostkami i odno?nikami do stron internetowych danych obiektów. Czytelnik dowie si? z niej, która budowla by?a pierwszym praskim wie?owcem, jaki zabytek mo?e zosta? niebawem wpisany na list? UNESCO, który s?ynny czeski polityk dwukrotnie bra? ?lub w žižkovskim ratuszu, jaki obiekt jest wybudowany na gruzach pochodz?cych z wyburzania praskiego Starego Miasta oraz gdzie mia?a pierwotnie stan?? wie?a telewizyjna.

141102_Zizkov765141102_Zizkov774

Trzecia cz??? ksi??ki to polecane przez autora trzy nieskomplikowane trasy zwiedzania Žižkova, zaznaczone na mapie trzema ró?nymi kolorami: niebieska Po bývalé Vídenské cest? (spacer pod Vítkovem, g?ównie ulic? Husitsk? i Kon?vov?), zielona Po starém Žižkov? (spacer po tzw. Wolnej Republice Žižkov) i pomara?czowa Po hranicích m?stské ?ásti (spacer granicami Pragi 3 czy te? Žižkova z Vinohradami i Karlinem). Na ka?d? wycieczk?, w zale?no?ci od indywidualnego tempa zwiedzania oraz bez odpoczynku w której? z hospod, trzeba po?wi?ci? od 2 do 3 godzin. Du?ym u?atwieniem s? zamieszczone mapki: jedna obrazuj?ca ca?? Prag? 3, druga – stary Žižkov. Autor prowadzi nas klimatycznymi, bardziej lub mniej znanymi ulicami i uliczkami, dostarczaj?c sporo interesuj?cych, a czasem nawet bardzo zaskakuj?cych informacji z historii i wspó?czesnych wydarze?. Zainteresowani odkryj? mi?dzy innymi trasy dawnych linii tramwajowych i kolejowych, dowiedz? si?, gdzie znajdowa?y si? žižkovskie ?a?nie oraz która budowla zosta?a og?oszona najgorszym budynkiem architektonicznym roku 2008. Poznaj? tak?e histori? miejsca, w którym wspó?cze?nie mie?ci si? Teatr Jary Cimrmana. Wcze?niej by?a tam szko?a, jeszcze wcze?niej kaplica Panny Marii, a na samym pocz?tku… Nie ma innego wyj?cia: trzeba si?gn?? po przewodnik.

141102_Zizkov108

Wprawdzie na trasach zwiedzania brakuje np. mo?liwo?ci odwiedzenia Nákladového nádraží Žižkov czy d?u?szego spaceru po Olšanských h?bitovach, ale w zwi?zku z tym, ?e obejmuj? rozleg?y teren i zawieraj? mnóstwo pojedynczych historii, stanowi? raczej temat do osobnego przewodnika (istniej?cego m.in. w postaci ?cie?ki edukacyjnej).

141102_Zizkov118141102_Zizkov943

Mo?na mie? te? uwagi co do wielko?ci przewodnika: jest on niby ma?y i por?czny, jednak troch? za du?y, aby schowa? go w kieszeni spodni b?d? kurtki. Mapa ca?ego Žižkova mog?aby by? równie? bardziej dok?adna, tzn. z rozpisaniem wszystkich ulic, a nie tylko tych najwa?niejszych. Dla mieszka?ców dzielnicy nie jest to problematyczne, ale tury?ci b?d? musieli si?ga? po dok?adniejsze mapy.

141102_Zizkov1899141102_Zizkov2005141102_Zizkov2014

Zalet? ksi??ki stanowi zamieszczenie pocztówek przedstawiaj?cych dawny Žižkov, dzi?ki którym czytelnik ma mo?liwo?? zaobserwowania zmian w krajobrazie dzielnicy. Dla mi?o?ników czeskiej literatury i kina cenne b?d? wstawki Autora o powi?zaniach wielu ulic, miejsc czy zabytków z bohaterami lub autorami kultowych ksi??ek czy filmów. Kieruj?c si? takimi informacjami, mo?na na przyk?ad wst?pi? do Alberta, w którym Zden?k Sv?rák kr?ci? g?ówne sceny Vratnych lavhi czy wypi? piwo w hospodzie, gdzie przesiadywa? Jaroslav Hašek. Na ko?cu przewodnika znajduje si? te? polecana przez Pavla Trojana literatura (popularna i pi?kna) oraz filmografia mniej lub bardziej zwi?zana z Prag? 3. Podczas zwiedzania rekomendowanymi trasami Autor sugeruje tak?e wizyt? w knajpach, hospodach i kawiarniach (wraz z odno?nikami do stron internetowych), oddaj?cych dawniejsz? b?d? aktualn? atmosfer? dzielnicy.

141102_Zizkov1941141102_Zizkov2007

Po zwiedzeniu Žižkova z kawa?kiem Vinohrad mo?na stwierdzi?, ?e przewodnik jest zarówno bardzo pomocny, jak i wci?gaj?cy. Trasy spacerów zaspokajaj? historyczno-turystyczn? ciekawo?? oraz pozwalaj? pozna? owian? ju? legendami atmosfer? tej cz??ci Pragi. Warto te? podkre?li?, ?e to swoiste žižkovskie vademecum jest po trochu „polskim dzie?em” – w jego powstanie zaanga?owani byli Polacy z Cieszyna. Podczas zwiedzania nie zabraknie polskich w?tków: na przyk?ad dowiemy si?, gdzie mie?ci?a si? restauracja „Varšava”. Aby dobrze te w?tki pozna?, nale?y koniecznie wybra? si? na Žižkov. I, oczywi?cie, z przewodnikiem Pavla Trojana.

141102_Zizkov173

Chrzest ksi??ki odby? si? 8 pa?dziernika w Centrum Informacyjnym Pragi 3. Najwa?niejszym elementem wydarzenia by?o „po?wi?cenie” przewodnika przez burmistrz dzielnicy Praha 3, Vladislav? Hujov?, w tradycyjny czeski sposób, tj. polanie szampanem. Po krótkiej uroczysto?ci mo?na by?o skorzysta? z okazji porozmawiania z Autorem oraz uzyskania autografu.

141102_Zizkov643141102_Zizkov146141102_Zizkov638141102_Zizkov418

Najprawdopodobniej w najbli?szej przysz?o?ci powstanie angielska i polska (trzymamy kciuki!) wersja przewodnika. Wydanie w j?zyku czeskim mo?na naby? w Infocentrum Pragi 3 (róg placu Ji?ího z Pod?brad i ulicy Milešovskiej) w cenie 100 koron.

*) Dzielnic? Praha 3 odruchowo kojarzymy z Žižkovem. Mamy racj?, ale nie do ko?ca. Musimy pami?ta?, ?e podzia? administracyjny Pragi jest bardziej ni? skomplikowany. W skrócie: mamy w Pradze 57 dzielnic (tzw. m?stské ?ásti), aczkolwiek potocznie u?ywa si? jeszcze ustalonego w 1960 roku podzia?u na 10 okr?gów miejskich (tzw. m?stské obvody). Numeracj? wed?ug tego drugiego podzia?u widzimy na przyk?ad na czerwonych tablicach z nazwami ulic. Ale to nie koniec, bowiem nak?adaj? si? na to jeszcze obr?by katastralne (tzw. katastrální území). Jest ich w Pradze a? 112, a ka?dy z nich posiada unikatow? nazw?. Ich granice nie zawsze pokrywaj? si? z granicami dzielnic, co idealnie pokazuje tytu? przewodnika Pavla Trojana Pr?vodce po Praze 3 aneb Žižkov s kouskem Vinohrad. Dzielnica Praha 3 obejmuje bowiem zdecydowan? cz??? obr?bu katastralnego Žižkov, ale tak?e m.in. mniejsz? cz??? obr?bu katastralnego Vinohrady.