www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Widmo populizmu kr??y nad Europ?

Email Drukuj PDF

Populizm prze?ywa swoj? kolejn? m?odo??, staj?c si? coraz bardziej popularny w?ród europejskich spo?ecze?stw. Wyj?tkiem nie pozostaj? ani Polska, ani Czechy. Demagogiczne postulaty pojawiaj? si? praktycznie we wszystkich partiach naszych pa?stw, a spe?nienie politycznych mrzonek liderów partii populistycznych nabiera cech realno?ci.

Ubieg?y rok obfitowa? dla Polaków i Czechów w okr?g?e rocznice: 25 lat od obalenia komunizmu, 15 – od wst?pienia do NATO i 10 – od uzyskania cz?onkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji Instytut Polski zorganizowa? seri? dyskusji pod nazw? „25/15/10”. Pod koniec listopada w Wy?szej Szkole CEVRO Institut odby?o si? ostatnie spotkanie tego cyklu pt. Europa ?rodkowa a widmo populizmu, wspó?organizowane przez Instytut Polski, Instytut Obywatelski w Pradze oraz O?rodek My?li Politycznej w Krakowie. Tematem spotkania by?o zjawisko populizmu. Nad jego przyczynami, cechami charakterystycznymi i konsekwencjami dyskutowali: Artur Wo?ek z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Jaros?aw Flis z Uniwersytetu Jagiello?skiego, Luboš Kope?ek z Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Patrik Eichler z Akademii Demokratycznej im. Masaryka w Pradze. S?owo wst?pne wyg?osi? go?? specjalny, Jan Maria Rokita – b. polityk Platformy Obywatelskiej oraz do niedawna jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce – oraz Marek Benda, pose? i jeden z liderów ruchu studenckiego w listopadzie 1989 r.

150126_2410150126_2412

Zaproszeni eksperci zgodzili si? w kwestii wspólnych cech dzisiejszego populizmu w Polsce i Czechach. Wyrasta on z ja?owo?ci rywalizacji i dyskusji publicznej, w której wa?ne problemy zostaj? „wypchni?te” poza g?ówne ramy dyskursu. W obecnych zmaganiach partyjno-politycznych coraz trudniej jednak odró?ni? populizm od „niepopulizmu”. Wynika to z faktu, ?e wi?kszo?? polityków próbuje przedstawi? swoje pogl?dy w prosty sposób oraz odwo?uje si? do wra?liwo?ci ludowej i niskich emocji, umiej?tnie steruj?c lud?mi-wyborcami w celu zdobycia w?adzy. Sposobem niwelowania populizmu jest elitaryzm, czyli system, w którym debat? publiczn? kszta?tuj? elity spo?eczno-polityczne.

Paneli?ci zwracali uwag? na populistyczne, czarno-bia?e widzenie ?wiata, które tworzy antagonizmy mi?dzy elit? a spo?ecze?stwem. Zabrak?o tu jednak pog??bienia tematu i wskazania, ?e populizm wyrasta tak?e z rozdzia?u mi?dzy grupami spo?ecznymi. Taki rosn?cy rozd?wi?k, wed?ug znawców, jest widoczny zw?aszcza w Europie ?rodkowo-Wschodniej, co mo?e stanowi? przyczyn? wzrostu popularno?ci populizmu w tej cz??ci Europy.

Wed?ug mówców zasadnicza ró?nica mi?dzy populizmem w wydaniu polskim i czeskim sprowadza si? do kierunku rozwoju tych nurtów. W Polsce przybiera on form? centrow?, w której g?ówna si?a polityczna g?osi has?a obrony Polaków przed ekstermizmami lewicowymi i prawicowymi. Populizm w wydaniu czeskim jest niebezpieczniejszy, poniewa? prowadzi do oligarchizacji polityki.

150126_2414150126_2415

Spotkanie, mimo ?e sta?o na wysokim poziomie merytorycznym, to ze wzgl?du na du?? ilo?? prelegentów zabrak?o ?ywszej dyskusji na tak newralgiczny temat, a miejscami bardziej przypomina?o wyk?ad ni? debat?. Zdecydowanie ciekawszy przebieg maj? debaty z dwójk?-trójk? go?ci, którzy mog? bezpo?rednio odnosi? si? do wypowiedzi swoich interlokutorów.

Zako?czenie cyklu spotka? „25/15/10” nie oznacza ko?ca wydarze? w Instytucie Polskim, poruszaj?cych tematy polityczno-spo?eczne. 28 stycznia odby?o si? seminarium pt. Egzamin jedno?ci. Pa?stwa Grupy Wyszehradzkiej a kryzys na Ukrainie. G?ównym go?ciem spotkania by? Pawe? Kowal (by?y pose? do Parlamentu Europejskiego i wiceminister spraw zagranicznych) oraz Ji?í Schneider z Instytutu Studiów nad Bezpiecze?stwem w Pradze.

You are here: Czeska mentalno?? Widmo populizmu kr??y nad Europ?