www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Stereotypowa statystyka

Email Drukuj PDF

W relacjach polsko-czeskich – podobnie, zreszt?, jak w stosunkach z innymi narodami – funkcjonuj? pewne wyobra?enia, uproszczenia czy stereotypy, które s? mniej lub bardziej zgodne z rzeczywisto?ci?. Jak wi?c, wed?ug ró?nych bada?, oceniamy si? wzajemnie? Lubimy si? czy wr?cz przeciwnie?

W podej?ciu naszych rodaków do Czechów mo?na mówi? o pewnego rodzaju fenomenie. W analizach przeprowadzanych przez Centrum Badania Opinii Spo?ecznej od ponad 20 lat w grupie najbardziej lubianych przez Polaków narodów zawsze znajduj? si? Czesi (a od 5 lat otwieraj? nawet omawiany ranking). Pozytywny stosunek do naszych po?udniowych s?siadów wskazuje ok. 50% respondentów. Ostatni sonda?, ze stycznia 2015 r., w którym co drugi Polak deklaruje sympati? do Czechów, potwierdza tylko powy?sz? tendencj?.

150219_Tabelka_1

Stereotypy, w tym narodowo?ciowe, powstaj? m.in. w wyniku niewiedzy, niedoinformowania, uproszczenia, braku bezpo?redniego kontaktu, powtarzania utrwalonych opinii lub ze zwyk?ego lenistwa intelektualnego. Jednym z najsilniejszych schematów my?lowych w Polsce jest obiegowy wizerunek naszego po?udniowego s?siada. Wi??e si? z takimi okre?leniami, jak m.in. tchórzliwo??, ateizm, nie przejmowanie si? problemami, mi?o?? do piwa czy szwejkowska pogoda ducha i rubaszno??.

150219_DSC_0263150219_DSC_0342

Warto jednak podkre?li?, i? opinie w?ród obywateli obu narodów ró?ni? si? w zale?no?ci od zamieszkiwanego miejsca. Mo?na tu zauwa?y? zró?nicowanie stanowisk: od pozytywnego, przez oboj?tne, a? do negatywnego, które uwydatnia si? np. wraz ze zbli?aniem si? do granicy. Tak?e pogl?dy ludzi ze stolicy cz?sto ró?ni? si? od opinii mieszka?ców mniejszych miejscowo?ci. W zwi?zku z tym, nale?y zastanowi? si? nad odpowiedzi? na pytanie, jaki jest obraz typowego Czecha i Pra?anina w?ród Polaków zamieszkuj?cych Prag? i okolice, maj?cych kontakt z mieszka?cami Czech i Pragi na co dzie?. Jedn? z zaproponowanych odpowiedzi mog? by? wyniki przygotowanej przeze mnie krótkiej ankiety. Na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, na najpopularniejszej grupie w?ród „czeskich Polaków”, czyli Polacy w Pradze, zosta?y zamieszczone dwie oddzielne sondy. W ka?dym z bada? udzia? wzi??o udzia? po 30 osób.

150219_DSC_0085150219_DSCN1189

W opinii ankietowanych na temat s?siadów zza Sudetów dominuj? cechy pozytywne. Zarówno mieszkaniec Czech, jak i Pragi, cho? jest postrzegany jako zamkni?ty, jest okre?lany jako spokojny, z realistycznym podej?ciem do ?ycia, gospodarny, wykszta?cony, samodzielny, weso?y. Ma go te? cechowa? zindywidualizowanie i tolerancja. Wed?ug praskich Polaków, typowy czeski mieszkaniec Pragi, w porównaniu do typowego Czecha, jest bardziej nowoczesny, dumny, uczciwy, odpowiedzialny i honorowy. Jedyna rysa w tym pozytywnym obrazie to niego?cinno??. W odwrotnej sytuacji, a wi?c w zestawieniu typowego Czecha w stosunku do typowego czeskiego mieszka?ca Pragi, ten pierwszy jest bardziej przyjazny, rozwa?ny, oszcz?dny, ?yczliwy i go?cinny. Ponadto odznacza si? wi?ksz? lojalno?ci? wobec swojego kraju, ale tak?e bierno?ci?, powolno?ci? i chciwo?ci?.

150219_Tabelka_2

Jak to wygl?da ze strony Czechów? Je?li przyj?? za?o?enie stereotypowe, nasi po?udniowi s?siedzi maj? o Polakach niezbyt przychylne pogl?dy. Jawimy si? w nich jako naród ma?o interesuj?cy, z nieuczciwymi handlarzami, nadgorliwymi katolikami czy lud?mi nadu?ywaj?cymi alkoholu. Warto jednak wspomnie?, ?e z analiz opinii spo?ecznej wy?ania si? nieco inny, lepszy stosunek do obywateli Polski. Otó? wed?ug zesz?orocznego badania Centrum pro výzkum ve?ejného mín?ní (odpowiednika naszego Centrum Badania Opinii Publicznej), dotycz?cego sympatii Czechów do grup narodowych ?yj?cych w Republice Czeskiej, Polacy znale?li si? na trzecim miejscu. Bior?c pod uwag? fakt, ?e Czesi najbardziej lubi? swój w?asny naród, a dalej – s?owackich braci, wynik Polaków mo?na uzna? za rewelacyjny. Najwi?kszy odsetek Czechów lubi?cych Polaków mieszka w s?siaduj?cym z Polsk? województwie Morawsko-?l?skim. Równie? w badaniach nad ogólnym stosunkiem Czechów do innych narodów i grup etnicznych przeprowadzonym w 2012 r. przez agencj? STEM St?edisko empirických výzkum? (O?rodek Bada? Empirycznych), Polacy zaj?li wysokie, 5 miejsce (za S?owakami, Anglikami, Francuzami i Amerykanami, ale przed Niemcami, ?ydami, Wietnamczykami czy Rosjanami). Niestety, w najnowszej ankiecie z 2014 r. z niewyja?nionych powodów nie uwzgl?dniono Polaków w?ród 18 analizowanych grup…

150219_DSCN2386150219_DSCN1414

Wad? powy?szych analiz statystycznych jest podawanie jedynie wyników, bez wskazywania g??bszych uzasadnie?. Trzeba równie? pami?ta?, ?e s? to tylko ?rednie uzyskane na podstawie opinii wybranej grupy ludzi (przyjmuj?c ich reprezentatywno?? dla ca?ej populacji). W mi?dzyczasie pojawiaj? si? tak?e wydarzenia, które rzutuj? na wzajemne postrzeganie narodów, mog?ce dotychczasowe postrzeganie podsyca? (np. reklama T-mobile) lub os?abia? (np. EURO 2012). Na szcz??cie ka?dy z nas ma prawo do w?asnych odczu? i wyobra?e?, równie? w najbardziej nas interesuj?cych relacjach polsko-czeskich. Chocia?, je?li wierzy? statystykom, my, Polacy i Czesi lubimy si? ponadprzeci?tnie.

You are here: Czeska mentalno?? ?ycie codzienne Stereotypowa statystyka