www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

U wielu przyjezdnych (nigdy jednak u miejscowych) Brno mo?e wywo?ywa? wra?enie nudnego miasta, w którym nie wiadomo, co robi? z czasem wolnym. Wystarczy jednak rozejrze? si? porz?dnie wokó? siebie, aby zauwa?y?, ?e stolica Moraw otoczona jest zielonymi pagórkami, które oferuj? nieomal?e nieograniczon? mo?liwo?? pieszych i rowerowych wycieczek. Poni?ej propozycja jednej z nich.

Brne?skie place i ulice zacz??y poma?u zaw?aszcza? ogródki, a nawet w mro?ne poranki gdzieniegdzie wy?aniaj? si? dzielni Morawianie w koszulkach z krótkim r?kawem albo w sanda?kach do skarpetek (lub bez). "Powietrza!" – niczym w wierszu J. Tuwima zdaje si? krzycze? bardziej lub mniej bezg?o?nie ka?dy przechodzie?.

Przez ca?? zim? tkwienie w czterech ?cianach przy odkr?conych do oporu i pohukuj?cych „vafkach” (piecykach gazowych) wydawa?o si? najwy?szym stadium szcz??cia. Teraz jednak nie da si? wysiedzie? przez ca?y weekend w domu – s?oneczko mrugn??o blado zza chmurki, wi?c przyszed? czas na si?gni?cie po przykurzony tomik tras Brno a okolí kupiony za 50 „kaczek” (koron czeskich). Wybór pada na tras? nr 4: Lelekovice – Babí Lom – Vranov – Út?chov – Babí doly. Lelekovice, czyli wie?, z której rozchodz? si? szlaki, znajduje si? ok. 16 km od centrum Brna. Do pobliskiej stacji ?eská doje?d?a poci?g. Z jednej miejscowo?ci do drugiej mo?na doj?? piechot?.

150310-Brno-inauguracja-2150310-Brno-inauguracja-8

Pe?n? ?adnych i kolorowych domków jednorodzinnych osad? otaczaj? wzgórza. Na jednym z nich, Babím Lomie, licz?cym 521 m. n.p.m, wznosi si? wie?a widokowa, z której roztacza si? fantastyczny widok na okolic?, w tym Brno. Podobno przy dobrej pogodzie zobaczy? st?d mo?na nawet oddalone o 200 km Alpy. Podej?cie na sam szczyt niewysokiego pagórka jest do?? strome i kamieniste, wi?c polecamy za?o?enie odpowiedniego obuwia. Babí Lom to dopiero pocz?tek pi?tnastokilometrowej trasy. Po zej?ciu z niego czerwonym szlakiem czeka nas wspi?cie si? na jeszcze kilka kamienistych szczytów. Trasa jest ciekawa, bo nieco podnosi poziom adrenaliny – nieraz trzeba u?y? r?k do podpierania si?, a przy okazji pi?kne widoki zapewnione.

150310-Brno-inauguracja-18

Spokojne, spacerowe przej?cie wi?kszo?ci trasy z posiadówkami na kanapeczk? i herbatk? zajmuje oko?o pi?ciu godzin. Tylko pocz?tkowe podej?cie jest nieco trudniejsze, a reszta to w?a?ciwie spacer po lesie. Po drodze mo?na napotka? ró?ne rozga??zienia szlaków, co pozwala na dowolne modyfikowanie wycieczki – my kontynuowali?my j? tylko do Vranova, sk?d autobusem linii 57 mo?na dojecha? do Brna, (np. do Tomkovego nám?sti). W czasie Bo?ego Narodzenia warto odwiedzi? vranovski ko?ció? Narodzenia Marii Panny (Narození Panny Marie), gdzie w tym okresie wystawiane s? ruchome szopki.

150310-Brno-inauguracja-15150310-Brno-inauguracja-19

Za to w?a?nie Brno najbardziej daje si? lubi? – tu? za obszarem miasta, a cz?sto wr?cz w jego granicach znajduj? si? przestronne, dzikie czy wiejskie tereny, które mo?na eksplorowa? godzinami i poczu? si? tak, jakby si? by?o w górach albo przynajmniej daleko od zgie?ku wielkomiejskiego. Wynagradza to cho? troch? fakt, ?e Brno nie jest Pary?em, Nowym Jorkiem czy nawet Prag?.