www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

"Secondhandyzm" po prasku

Email Drukuj PDF

Ju? od d?u?szego czasu mo?na obserwowa? w zachowaniach konsumenckich charakterystyczny trend. Dotyczy on kupowania rzeczy z drugiej r?ki, a w szczególno?ci ubra?: swoj? drug? m?odo?? prze?ywaj? second handy. Nabywanie u?ywanych ciuchów to nie tylko oszcz?dno??, ale i rodzaj filozofii ?yciowej.

Coraz wi?cej celebrytów i osób publicznych wyznaje wr?cz, ?e przesz?o na „secondhandyzm”. Równie? w czeskiej Pradze nie brakuje miejsc, gdzie mo?emy kupi? oryginalne u?ywane rzeczy.

Jak wiadomo, ubrania z najpopularniejszych sieciówek, które cenowo odpowiadaj? klasie ?redniej (i mniej ?redniej), nie s? wyrabiane z ekologicznych materia?ów wysokiej jako?ci. Ich produkcja przyczynia si? do degradacji naszej planety, gdy? po kilku praniach mo?na wyrzuci? je na ?mietnik. Szkodliwe substancje chemiczne znajduj?ce si? w nowych rzeczach mo?na usun?? po 10-15 praniach, ale kiedy ciuch wyrzucamy po trzecim praniu, sytuacja staje si? znacznie bardziej skomplikowana. Poza tym, fabryki, które produkuj? odzie? dla ?wiatowych potentatów, w wi?kszo?ci nie spe?niaj? minimum godziwych standardów pracy.

Ale nie jeste?my skazani na sieciówki: towary znanych marek, z drugiej r?ki, w dobrej cenie i dobrym stanie mo?na dosta? ju? wsz?dzie, tak?e w Pradze. Je?eli planujecie urz?dzi? sobie dzie? szperania w tzw. lumpeksach, najlepiej wybra? si? na Smíchov. Ilo?? ciuchlandów na kilometr kwadratowy jest tu zaiste imponuj?ca. Oczywi?cie, równie? w innych praskich dzielnicach bardzo ?atwo mo?na znale?? takie sklepy. Przyk?adowo, w wielu cz??ciach miasta swoje produkty oferuje Textil house.

150523zdjecie-30150523zdjecie-4150523zdjecie-20150523zdjecie-10

Ka?dy z secondhandowych szperaczy ma w?asne typy, wi?c i ja wspomn? o swoich dwóch ulubionych. Pierwszy – pod nazw? „Bobiny” – znajduje si? w dzielnicy Karlín. To doskona?e rozwi?zanie dla osób, które nie lubi? grzeba? w koszach, wyszukuj?c co lepszych k?sków: w sklepie tym wszystko jest wyselekcjonowane i pi?knie powieszone na wieszakach. Wizyta w „Bobinach” cieszy oko nie tylko ze wzgl?du na towar, ale te? wystrój. W dodatku bardzo mi?e sprzedawczynie zawsze ch?tnie doradzaj?. Wielkim atutem tego miejsca s? tak?e ceny; to naprawd? jeden z ta?szych lumpeksów, jakie mo?na spotka? w Pradze. Maj? nawet swój fanpage na facebooku, za którego po?rednictwem mo?na si? dowiedzie? o nowym towarze i aktualnych promocjach.

150523zdjecie-2150523zdjecie-3150523zdjecie-1

Drugi, „London Calling”, stanowi gratk? dla mi?o?ników zabawnych, oryginalnych ubra?. Mo?na w nim kupi? ciuchy u?ywane, ale i nowe (ko?cówki kolekcji), ponadto oferuj? na sprzeda? ksi??ki i p?yty CD. Towar maj? wyszukany i wyselekcjonowany, a miejsce jest ma?e, ale pe?ne skarbów. Mimo ?e kategoria cenowa nie nale?y do tak przyjaznych, jak w Bobinach, nadal wychodzi taniej ni? w przeci?tnej sieciówce.

Je?eli jeszcze nie odwiedzili?cie praskich second handów, a zdecydowanie zgadzacie si? z tym, ?e nie warto za?mieca? pó?ek kolejnymi nowymi produktami z sieciowych marek, mo?e warto uzupe?ni? tym razem wiosenn? garderob? rzeczami z drugiej r?ki?

You are here: Porady Zakupy Pozosta?e sklepy "Secondhandyzm" po prasku