www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Open House

Email Drukuj PDF

Ka?dy, kto cho? troch? zna Prag?, przyzwyczai? si? do tego, ?e jest ona kojarzona z pi?knymi i zabytkowymi budowlami. Na pocztówkach ze stolicy Czech odnale?? mo?na Most Karola, Katedr? ?w. Wita czy Orloj. Jednak miasto zmienia si? nieustannie i powstaj? nowe projekty architektoniczne, dzi?ki którym w niektórych miejscach czujemy si? jak w nowoczesnej metropolii – pe?nej szk?a i stali. Czy to dobrze? Nie wiem, ale niew?tpliwie mamy do czynienia z symbolem wspó?czesno?ci.

Miasto to ?ywy organizm, który adaptuje si? do zmieniaj?cych potrzeb. Jedno szybciej i bezkompromisowo, inne wolniej. Praga ci?gle kojarzy si? z w?skimi uliczkami Ma?ej Strany, Hradczanami i brukowanymi drogami. Nie nale?y jednak lekcewa?y? faktu, ?e wokó? zabytkowej cz??ci miasta, a czasem ju? wkraczaj?c do niej, powstaj? szklane biurowce i inne nowoczesne budynki.

W dniach 16 i 17 maja podczas Open House Praha mo?na by?o zobaczy? wiele z projektów, które na co dzie? s? niedost?pne dla przeci?tnego odwiedzaj?cego. Sami organizatorzy t?umacz? ide? festiwalu w ten sposób: „Open House jest prostym, ale ogromnym projektem. Zapewniamy dost?p do normalnie niedost?pnych budynków w Pradze. Na jeden weekend otwieramy drzwi siedzib firm i biur lub zaawansowanych technicznie budynków, wokó? których kiedy? mo?na by?o jedynie przej??. Ich kszta?t i wygl?d wp?ywaj? na nas ka?dego dnia, ale rzadko mamy okazj? zajrze? do ?rodka”.

W?a?nie ze wzgl?du na t? niedost?pno?? postanowi?am sama skorzysta? z zaproszenia. Zaintrygowana innowatorskimi budynkami Port#58 i Port X najpierw odwiedzi?am Prag? 7.

Port#58 to trzypi?trowe studio zajmuj?ce si? d?wi?kiem i postprodukcj?. Budynek ten nale?y do grupy nowoczesnych projektów, które zaczynaj? zmienia? prask? dzielnic? Holešovice. Klasyczne dla tego typu zabudowa? jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni, ale równocze?nie pozostawione zostaje wolne miejsce mi?dzy budynkami. Obsadzony zieleni? dziedziniec s?u?y jako parking i ogródek restauracji, usytuowanej na parterze. Charakterystyczn? cech? obiektu jest wykonany z pó?przezroczystego materia?u LAXAN blok, znajduj?cy si? na drugim pi?trze. Równie wa?n? rol? pe?ni aran?acja wn?trz: na szczególn? uwag? zas?uguje dekoracja na?cienna autorstwa Tomáša Martina oraz wielki taras na dachu jednego z pi?ter. Budynek zosta? zaprojektowany w latach 2007-2009 przez architektów: Ludka del Maschio, Petra Tíkala i Tomáša R?ži?kiego ze studia Oblast.

150604_port-58_0794150604_port-58_0785

Port X to kolejny gmach znajduj?cy si? w ekskluzywnej cz??ci Holešovic, tzw. Prague Marina. Ta odwa?na koncepcja ruchomego domu na wodzie powsta?a w biurze projektowym SAD. Jednopi?trowy prostok?tny budynek mo?e by? montowany z od trzech do sze?ciu modu?ów. X w nazwie odnosi si? do elastyczno?ci i niezale?no?ci – dom mo?e by? umieszczony na wodzie lub l?dzie, mo?na go ponownie rozdzieli? i przenie?? w inne miejsce, a jego wewn?trzna struktura ulega zmianie.

Poszczególne segmenty w kszta?cie litery "C" s? wykonane z kompozytowej „kanapki”, która sk?ada si? z kilku warstw laminatu (z góry posiada cienk? warstw? ?elkotu). Wn?trze wy?o?ono modrzewiowymi panelami. Szklana fasada z otwieranymi francuskimi drzwiami prowadzi na taras oferuj?cy widok na powierzchni? wody.

Prototyp zawiera inteligentny system sterowania domem, ods?aniaj?cy rolety, uruchamiaj?cy klimatyzacj? i ogrzewanie pod?ogowe, steruj?cy zbiornikiem wody oraz odpadów. W przysz?o?ci planowane jest równie? wykorzystanie energii z paneli s?onecznych. Dzi?ki precyzyjnie przetworzonym materia?om naturalnym, eleganckie i przyjemne kszta?ty Portu X dobrze koresponduj? z otoczeniem.

150604_port-X_2940150604_port-X_2942150604_port-X_2945

Z Pragi 7 przenios?am si? na Prag? 8, by tam zobaczy? Main point KARLÍN. To budynek biurowy, posiadaj?cy zaokr?glon? i organiczn? form?, znajduj?cy si? na trójk?tnej dzia?ce mi?dzy tradycyjn? blokow? zabudow? starego Karlína i ostro ci?tymi nowoczesnymi obiektami przy Rohanském náb?eží. Na pierwszy rzut oka uwag? przyci?ga plastycznie ukszta?towana elewacja, utworzona przez wewn?trzny szklany p?aszcz, przeci?ty pionowymi listwami. Koncepcja ??czenia listwy w pi?ciu kolorach (czarny, antracyt, srebrny, bia?y, pomara?czowy) stanowi – wed?ug s?ów Petra Malínského, jednego z autorów projektu – prób? dialogu z otoczeniem: to kolory pokrywaj?ce dachy kamienic znajduj?cych si? w tej dzielnicy.

Budynek jest wykorzystywany przede wszystkim do celów administracyjnych. Ze wzgl?du na wystarczaj?c? ilo?? ?wiat?a w ?rodkowej cz??ci znajduje si? naturalnie ukszta?towane atrium na ca?? wysoko?? budynku. Obiekt zosta? zaprojektowany z dba?o?ci? o ekologi?; otrzyma? nawet mi?dzynarodowy certyfikat LEED Platinum, który przyznaje si? budynkom ze wzgl?du na ich pozytywny wp?yw na ?rodowisko. W 2012 roku projekt uzyska? prymat w?ród ponad stu zg?osze? z 47 krajów, staj?c si? najlepszym budynkiem biurowym na ?wiecie w presti?owym MIPIM Awards w Cannes.

150604_point-Karlin_2948150604_point-Karlin_2947150604_point-Karlin_2949

Oczywi?cie, w Pradze znale?? mo?na wi?cej nowoczesnych budynków, np. Fusion hotel, Danube House czy najbardziej popularny Tan?ící d?m projektu F. Gehry'ego. Jest to dobry przyczynek do zaplanowania alternatywnej wycieczki po mie?cie. Dla tych, którzy znu?eni s? klasykami zabudowy lub dla amatorów wspó?czesnej architektury, b?dzie to niema?a atrakcja!