www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

G?owa w g?ow? z... diab?em

Email Drukuj PDF

Posta? diab?a jako symbol z?a niezwykle silnie zakorzeni?a si? w kulturze europejskiej. Jego wizerunki zmienia?y si? w zale?no?ci od epoki czy koncepcji artystycznej twórcy. Czeski obraz w?adcy piekie? mo?na zobaczy? w ma?ej miejscowo?ci Želķzy, nieopodal M?lnika. A jest to wyobra?enie nietypowe, bo znacznych rozmiarów i trójwymiarowe.

Wspomniane wizerunki, tzw. Diabelskie g?owy (?ertovy hlavy), to wielkie, dziewi?ciometrowe skalne rze?by przedstawiaj?ce szata?skie twarze. Zosta?y wykute w piaskowcowych blokach w latach 1841-1846. Ich autorem jest Vįclav Levż. Wychowywany na kucharza, od ma?ego przejawia? niezwyk?y talent rze?biarski. Podczas pos?ugi gastronomicznej w pa?acu w Lib?chov? stworzy? w pobliskich Želķzach swoje pierwsze monumentalne dzie?o. Warto tu zaznaczy?, ?e z warsztatu artysty nie wychodzi?y wy??cznie istoty piekielne – w pó?niejszym okresie Levż specjalizowa? si? w tworzeniu postaci ?wi?tych. Dzi?ki wsparciu finansowym mecenasów móg? odby? studia zagraniczne i rozwin?? talent. Jego dzie?a przyczyni?y si? do rozwoju czeskiego rze?biarstwa narodowego. Wychowa? tak?e pó?niejszego mistrza sztuki rze?biarskiej - Josefa Vįclava Myslbeka. Inne dzie?a Vįclava Levego mo?na zobaczy? w Pradze, m.in. w ko?ciele ?w. Cyryla i Metodego na Karlinie lub w katedrze ?w. Wita na Hradczanach.

150610_DSC_1251150610_DSC_1255

Nieopodal Diabelskich g?ów znajduje si? jaskinia Klįcelka, której wystrój jest tak?e dzie?em Vįclava Levego. Jej wn?trze zdobi? ilustracje do bajki Františka Matouša Klįcela pt. Ferina lišak (Lis Ferina), przedstawiaj?ce ludzkie s?abo?ci ukryte pod alegoriami zwierz?t. Przestrze? skalna przed jaskini? nosi nazw? Blanķk, natkniemy si? na niej na postacie kowali czy Jana Žizki. Od Diabelskich g?ów i Klįcelki rozpoczyna si? okr??ny niebieski szlak turystyczny, licz?cy ok. 12 km. W czasie w?drówki nim b?dziemy mie? okazj? stan?? przed innymi skalnymi atrakcjami rze?biarskimi, takimi jak Harfenica (Kobieta z harf?) czy Had (W??).

150610_DSC_1266150610_DSC_1259

Aby spotka? si? oko w oko z diab?ami najlepiej wybra? si? najpierw do M?lnika. Po zwiedzeniu zamku i degustacji wina Ludmi?y, kilkunastominutowa podró? autobusem do Želķz i ujrzenie diabelskich g?ów na niedu?ym wzniesieniu w?ród iglastego lasu b?dzie na pewno niezapomnianym wydarzeniem.

You are here: Turystyka Warto odwiedzi? w Czechach G?owa w g?ow? z... diab?em