www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Jednym z elementów czeskiej to?samo?ci narodowej jest husytyzm. Najwi?kszym, poza Prag?, o?rodkiem dzia?alno?ci husytów, zwanych bo?ymi bojownikami, by? Tįbor – niewielka miejscowo?? na po?udniu Czech. Taboryci, radykalni zwolennicy my?li Jana Husa, ukszta?towali charakter i architektur? miasta oraz pozostawili trwa?y ?lad na kartach czeskiej historii.

Pierwotna osada o nazwie Hradišt? powsta?a w po?owie XIII w. Za czasów króla Przemys?a Ottokara II zosta?y wybudowane pot??ne mury. W wyniku ?mierci w?adcy ostatecznie nie dosz?o jednak do realizacji planów uczynienia z grodu miasta królewskiego. Jednak ju? po oko?o 140 latach Hradišt? sta?o si? miejscowo?ci? o niebagatelnym znaczeniu.

150706_Element-wystawy-muzealnej150706_Husycki-woz

Na pocz?tku XV w. grupa zwolenników nauk Mistrza Jana Husa postanowi?a zrealizowa? idea?y spo?eczno?ci ?yj?cej ?ci?le wed?ug biblijnych zasad. Na miejsce urzeczywistnienia swoich marze? wybrali Hradišt?, które w 1420 r. przemianowali na Tįbor. Nazwa nawi?zywa?a do biblijnej góry Tabor, gdzie wed?ug tradycji chrze?cija?skiej dosz?o do Przemienienia Pa?skiego. W szybkim czasie miasto sta?o si? twierdz? husytów, a na jej czele stan?? Jan Žižka z Trocnova. Stworzyli oni swoiste pa?stwo w pa?stwie, wprowadzaj?c w?asne porz?dki polityczno-ekonomiczne tzw. chrze?cija?skiego komunizmu. Posiadali nawet w?asne wojsko, które dokonywa?o licznych wypraw ?upie?czych po okolicznych miejscowo?ciach. Ze wzgl?du na radykalno?? zasad, odró?niaj?cych ich od umiarkowanych wspó?braci – utrakwistów, husyci z Tįboru uzyskali miano taborytów. Po bitwie pod Lipanami i zako?czeniu wojen husyckich rozpocz?li negocjacje z Zygmuntem Luksemburskim, uzyskuj?c status miasta królewskiego. Nie uznawali jednak ?adnego czeskiego w?adcy a? do elekcji Jerzego z Podiebradów, który... zlikwidowa? autonomi? Tįboru. W przeci?gu kolejnych lat i wieków zmieniali si? w?a?ciciele miasta, jego funkcje i znaczenie. Ale do dzi? Tįbor zachowa? swój husycki oraz ?redniowieczny, troch? tajemniczy i romantyczny charakter.

150706_Kosciol-Przemienienia-Panskiego150706_Pomnik-Jana-Zizki

Wszystkie jego zabytkowe miejsca nawi?zuj? w mniejszym lub wi?kszym stopniu do tradycji husyckich. Centralnym punktem jest plac po?wi?cony najwi?kszemu husyckiemu wojownikowi – Žižkovo nįm?stķ. Jego ozdob? stanowi dziewi?tnastowieczny pomnik wielkiego wodza z Trocnova. Do tematyki biblijnego Taboru nawi?zuje z kolei pó?nogotycki Ko?ció? Przemienienia Pa?skiego na Górze Tabor (Kostel Prom?n?nķ Pįn? na ho?e Tįbor). B?d?c w centrum, warto tak?e wybra? si? na przechadzk? wokó? najstarszego w Europie ?rodkowej (pochodz?cego z 1492 r.) zbiornika retencyjnego nazwanego – na cze?? biblijnej rzeki – Jordan. To jedno z miejsc rekreacji, zw?aszcza w upalne dni, ale zwi?zanych jest z ni? wiele legend i tajemniczych opowie?ci. Na drugim ko?cu miasta, blisko dworca, znajduje si? natomiast niewielki park Husa (Hus?v park) z pomnikiem husyckiego mistrza, autorstwa Františka Bķlka.

150706_Ratusz-i-kamieniczki150706_Ratusz150706_Ratusz2

W?ród wiekowych kamienic i kamieniczek wyró?nia si? pó?nogotycki ratusz ze schodkowymi szczytami, uznawany za najwi?kszy zabytek Tįboru. Mie?ci w sobie sporo atrakcji. Zaczynaj?c zwiedzanie od pierwszego pi?tra budynku, trafimy najpierw do Galerii Sztuk Pi?knych z dzie?ami inspirowanymi husytyzmem. Znajdziemy si? tak?e w wielkiej, jednej z najwi?kszych w Czechach, ratuszowej sali z konnym pomnikiem Jana Žižki. Schodz?c na parter, wejdziemy do ciekawego interaktywnego muzeum po?wi?conego dziejom husytów: od rozwoju my?li Jana Husa, a? po wspó?czesn? dzia?alno?? Ko?cio?a Husyckiego. W podziemiach wyruszymy natomiast na pó?kilometrowy spacer ?redniowiecznymi piwnicami. Wed?ug niektórych ?róde? ca?kowity labirynt przej?? pomi?dzy trzema pi?trami ma oko?o 14 kilometrów. Rozci?gaj? si? one pod ca?ym centrum miasta, a w najg??bszym miejscu si?gaj? oko?o 16 metrów. Wychodz?c z podziemi na drugim ko?cu placu Žižki, trafimy bezpo?rednio do ogródka nietypowej – hinduskiej – restauracji.

150706_Husyci-z-muzeum150706_Wieza-Kotnov-i-brama-Bechynska

Dope?nienie ekspozycji muzealnych z ratusza stanowi? zbiory umieszczone w wie?y Kotnov, oddalonej par? minut spacerem od centrum oraz w przylegaj?cej do niej jedynej zachowanej bramie miejskiej o nazwie Bechy?ska. S? to pozosta?o?ci po najstarszych cz??ciach grodu, który sp?on?? w XVI wieku. W ?rodku znajduje si? sta?a wystawa pt. „?ycie i praca ?redniowiecznej spo?eczno?ci”. Wchodz?c na szczyt baszty, b?dziemy mie? doskona?? mo?liwo?? ujrzenia z góry zabytkowego miasta i jego okolic.

Wielbiciele placówek muzealnych innych ni? historyczne mog? zajrze? do Muzeum... Czekolady i Marcepanu. Jego atrakcjami s? marcepanowe modele zabytków miasta oraz mo?liwo?? wykonania w?asnych s?odkich figurek czy kompozycji. M?odszym turystom dostarczy za? sporo zabawy Muzeum Klocków Lego. Mo?na tak?e odwiedzi? jeden z najstarszych na ziemiach czeskich ogrodów botanicznych.

To drugie najwi?ksze miasto województwa po?udniowoczeskiego, po?o?one nad rzek? Lužnice, znajduje si? na trasie mi?dzy Prag? a Czeskimi Budziejowicami. Warto do? pojecha?. ?redniowieczna atmosfera i duch husyckiej tradycji s? tutaj odczuwalne bardziej ni? w jakimkolwiek innym czeskim mie?cie.