www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Jak si? bawi?, to tylko w Ostrawie!

Email Drukuj PDF

Macie ochot? przy okazji zwiedzania Republiki Czeskiej przenie?? si? na chwil? do czasów beztroskiego dzieci?stwa i poznawania ?wiata poprzez zabaw?? Chcecie ponownie spotka? si? z postaciami, które znacie z w?asnych najm?odszych lat i pozna? te, które wiernie towarzyszy?y innym? Muzeum Hra?ek w Ostrawie zaprasza Was serdecznie, niezale?nie od tego, czy sami jeste?cie dzie?mi, czy macie dzieci albo wnuki, czy po prostu temat zabawek budzi Wasze zainteresowanie.

Muzeum istnieje dopiero od 5 maja 2014 roku. Zajmuje powierzchni? 400 metrów kwadratowych, a podzielono je na trzy g?ówne sekcje. Pierwsz? po?wi?cono historycznym zabawkom i grom. Mo?emy tu wi?c obejrze? na przyk?ad lalki i meble dla lalek, zabawkowe samochody czy czo?gi, którymi bawili si? najm?odsi od drugiej po?owy XIX wieku do czasów komunizmu. Znajdziemy tam du?? kolekcj? lalek pani Dubiškovej która udost?pni?a swoje zbiory, aby ka?dy mia? szans? zobaczy? w muzeum, czym bawi?y si? kiedy? dziewczynki. Co ciekawe, pani Dubiškova wraz z m??em w ka?dy pierwszy poniedzia?ek miesi?ca mi?dzy godzin? 15:00 a 17:00 zapraszaj? na bezp?atn? konsultacj?, podczas której ch?tnie odpowiedz? na wszelkie pytania zwi?zane z lalkami, a za drobn? op?at? oferuj? tak?e napraw? zepsutych zabawek.

W tej cz??ci muzeum ujrzymy te? 6-metrow? witryn? z grami i zabawkami z czasów komunizmu oraz zapoznamy si? z kolekcj? gier planszowych znanego i lubianego w Polsce muzyka, Jaromíra Nohavicy. Jest on jednym z za?o?ycieli ostrawskiego muzeum zabawek, a muzeum co jaki? czas zaprasza nawet na spotkania z czeskim bardem.

150812_12150812_08150812_17150812_58

Je?eli lubicie bajki Disneya, szczególnie zainteresuje Was druga cz??? ekspozycji, zwana DISNEYANA. Dla znawców tematu nazwa ta nie stanowi ?adnej tajemnicy: chodzi o znane na ?wiecie poj?cie, którym okre?lane s? wszelkie przedmioty kolekcjonerskie wyprodukowane przez firm? Walt Disney. Tak wi?c mo?emy tu zobaczy? najró?niejsze ksi??ki – od wyda? kieszonkowych po grube ksi?gi, komiksy w wielu j?zykach, zabawki, ale tak?e telefony, gramofony, filmy, naklejki, a nawet opakowania po gumie do ?ucia. Kolekcja obejmuje przedmioty z okresu od lat dwudziestych XX wielu, kiedy to ameryka?ski producent filmowy i animator rozpoczyna? sw? karier?, a? do najbardziej wspó?czesnych zabawek. Podczas zwiedzania muzeum z przewodnikiem poznamy zarówno najwa?niejsze fakty o ?yciu i twórczo?ci Disneya (daty narodzin, ?mierci czy powstania jego „Królewny ?nie?ki”…), jak i wiele ciekawostek, których na pró?no by szuka? w encyklopedii, np. dlaczego Disney jad? chleb z mas?em, trzymaj?c go mas?em na dó?, kto to jest królik Oswald, jak to si? sta?o, ?e Disney wpad? na pomys? Disneylandu itp.

150812_31150812_51150812_59

Trzecia, najmniejsza, ale równie ciekawa cz??? wystawy zosta?a przeznaczona na prezentowanie ró?nych kolekcji. Jej zbiory zmieniaj? si? co trzy miesi?ce, za? obecnie tematem przewodnim s? najpopularniejsze postacie czeskiego teatru lalkowego: Spejbl i Hurvínek. Od 3 sierpnia wystawa b?dzie po?wi?cona samochodzikom Matchbox.

W muzeum znajduje si? te? cz??? przeznaczona do rekreacji – du?y dywan z poduszkami do siedzenia, a na nim zabawki z dawnych czasów, którymi mo?e si? pobawi? ka?dy odwiedzaj?cy, aby zwiedzanie muzeum nie ogranicza?o si? do zasady „ogl?daj, ale niczego nie dotykaj”. W tym miejscu w roku szkolnym w ka?dy poniedzia?ek od godziny 17:00 do 19:00 (w czasie wakacji równie?, ale rzadziej) odbywaj? si? „Pond?lky na koberci” („Poniedzia?ki na dywanie”) – ciekawe spotkania skierowane do dzieci i ca?ych rodzin. Zaczynaj? si? 40-minutowym teatrzykiem, wspólnymi zabawami, ?piewem, potem ka?dy ma szans? zrobi? sobie zdj?cie z ?yw? Myszk? Miki i Minnie, a od 18:00 zwiedza si? muzeum z przewodnikiem (w?a?cicielem muzeum), który w bardzo sugestywny sposób potrafi przenie?? ka?dego do krainy zabawek, dzieci?stwa, wyobra?ni… Ca?y dwugodzinny program jest w cenie biletu do muzeum: 49 K? – dzieci, m?odzie? szkolna, studenci, emeryci i osoby niepe?nosprawne; 79 K? – doro?li; 199 K? – bilet rodzinny (max. dwoje rodziców z trojgiem dzieci) i 29 K? za osob? dla zorganizowanej grupy od 15 osób. Wst?p dla dzieci do lat 3. w ka?dy inny dzie? oraz w poniedzia?ki przed godz. 17:00 jest bezp?atny.

150812_14150812_57150812_65

Komentovaná prohlídka, czyli zwiedzanie z przewodnikiem, zawarta jest w cenie biletu – nale?y tylko przyj?? na pe?n? godzin?, od 11:00 do 16:00. Aktualnie do ko?ca sierpnia jest te? mo?liwo?? zwiedzenia muzeum z polskim przewodnikiem. Tu dobra wiadomo?? dla pilnych uczniów – warto by?o mie? dobre oceny! Do ko?ca wrze?nia ka?de dziecko, które przyniesie ?wiadectwo z wyró?nieniem (mo?e to by? równie? kserokopia lub zdj?cie), zwiedza muzeum zabawek za darmo!

W muzeum zabawek dzia?a tak?e sklepik, gdzie skupowane i sprzedawane s? stare, u?ywane zabawki. Ka?dy znajdzie tu co? dla siebie; do wyboru s? ksi??ki, komiksy, p?yty, filmy, lalki, pluszaki, gry i wiele innych ciekawych rzeczy, które nie uderz? Was mocno po kieszeni. Mo?ecie te? pos?ucha?, jak brzmia? gramofon, polifon lub fonograf z XIX wieku.

150812_90150812_98

Muzeum ?atwo znale?? – mie?ci si? w centrum handlowym LASO na g?ównym rynku Ostrawy (Masarykovo nám?stí). Czynne jest od poniedzia?ku do pi?tku, od 9:00 do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Jego pracownicy czerpi? prawdziw? przyjemno?? z oprowadzania i odkrywania przed zwiedzaj?cymi ?wiata zabawek z przesz?o?ci. Zatem nie tylko zabawki, ale równie? oni nie mog? si? ju? doczeka? Waszej wizyty!

Wi?cej informacji mo?na pobra? ze strony internetowej muzeum albo fanpage'u na facebooku.

You are here: Kultura Wystawy Z czystym sumieniem Jak si? bawi?, to tylko w Ostrawie!