www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Park w Pr?honicach

Email Drukuj PDF

Mieszka?cy Pragi nie mog? narzeka? na brak terenów zielonych. Na urok tego miasta sk?adaj? si? bowiem mi?dzy innymi znajduj?ce si? w nim parki. Letni? por? warto jednak wybra? si? poza granice stolicy i uda? na krótk? wycieczk? w poszukiwaniu rozleglejszych zielonych przestrzeni. Jedn? z mo?liwo?ci jest wyjazd do parku krajobrazowego w Pr?honicach.

Pr?honickż park nale?y do obszarów wpisanych na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Zadbany teren roz?o?ony na 250 hektarach zach?ca do tego, aby sp?dzi? w nim sporo czasu. Znajduj?cy si? na jego obszarze pa?ac oraz ogród botaniczny Instytutu Botanicznego Czeskiej Akademii Nauk (Botanickż śstav AV ?R) z pewno?ci? zas?uguj? na chwil? uwagi.

Jak przysta?o na tego typu miejsce, park jest bardzo dobrze oznaczony. Przy wst?pie zwiedzaj?cy otrzymuje bezp?atn? mapk?, przedstawiaj?c? trzy g?ówne propozycje ?cie?ek, którymi mo?na spacerowa?. Wszystkie zaczynaj? si? i ko?cz? przy pa?acu oraz przecinaj? ze sob?, dzi?ki czemu ?atwo przechodzi? z jednej na drug?. Wzd?u? ka?dej umieszczono tak?e multimedialne punkty informacyjne, daj?ce mo?liwo?? ws?uchania si? w histori? miejsca oraz zdobycie wiedzy o jego ro?linno?ci.

Pierwsza, podstawowa trasa zak?ada oko?o dwugodzinny spacer. Maszeruj?c oznaczonym na niebiesko szlakiem pokonuje si? 2,5 kilometrow? tras?, w czasie której podziwia si? pa?ac, znajduj?cy si? tu? przed nim staw, ogród alpejski (Alpinum) oraz wchodzi na punkt widokowy. Pomimo tego, ?e ?cie?ka jest polecana szczególnie wiosn?, kiedy kwitn? rosn?ce przy niej rododendrony, ma sporo uroku równie? latem.

150810_01150810_02150810_03

Druga z proponowanych tras zamyka si? w oko?o 3-4 godzinach. Podczas 5-kilometrowej przechadzki, która w pocz?tkowym etapie pokrywa si? z tras? niebiesk?, zwiedzaj?cy przechodz? obok kolejnego stawu, licznych ??k i tzw. czeskiej chaty. Z kolei najd?u?sza, czerwona ?cie?ka jest zaplanowana na 5-6 godzin i umo?liwia ujrzenie rozleg?ego parku z kilku punktów widokowych. Spacer t? 10-kilometrow? tras? prowadzi równie? na teren ogrodu botanicznego.

To w?a?nie on stanowi okazj? do zas?u?onej przerwy podczas marszu. Do u?ytku zwiedzaj?cych oddano tam ?awki i le?aki, z których ogl?da si? rosn?ce dooko?a kwiaty. W trakcie spaceru, w przeznaczonym do tego miejscu na trasie czerwonej, mo?na urz?dzi? piknik lub zatrzyma? si? w przypa?acowej kawiarni. We wn?trzu okaza?ego budynku organizowane s? tak?e przeró?ne wystawy.

150810_05150810_07150810_08

Wybieraj?c si? do Pr?honic, warto pami?ta?, ?e na terenie parku obowi?zuj? zasady typowe dla takich miejsc, np. zakaz jazdy na rowerze. Bez problemu mo?na tam jednak zabra? swojego czworonoga (wst?p dla psa wynosi 10 K?). Cena pe?nego biletu na teren to 50 K?, a za bilet ulgowy nale?y zap?aci? 30 K?. Pr?honice maj? wygodne po??czenie z Prag? – autobusy linii 363 i 385 odje?d?aj? spod stacji metra Opatov (C) i zatrzymuj? si? obok g?ównego wej?cia do parku. Wi?cej mo?na przeczyta? tutaj.