www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BƂąd
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Czeskie legendy

Email Drukuj PDF

O ile przyjemniej spacerowa? po Wyszehradzie, kiedy samo wzgórze nie kojarzy si? wy??cznie z wypoczynkiem i pi?knymi widokami, tylko stoj?ce tam rze?by pozwalaj? na snucie opowie?ci o losach bajecznych postaci, które wyobra?aj?. Podobnie znajomo?? poda? ludowych umo?liwia odkrycie, kim mo?e by? stoj?cy w pobli?u Mostu Karola pomnik legend (magiczny Bruncvik), a spacer po Divokej Šárce dostarcza nowych dozna?, kiedy ma si? przed oczami obraz skacz?cej w przepa?? dziewczyny.

Wiedz? o mitycznych historiach w?asnego kraju wynosi si? ze szko?y. W jej zdobyciu pomagaj? tak?e ksi??ki dla dzieci, które do?? cz?sto poruszaj? t? tematyk?. Kolorowe wydania dla najm?odszych po raz kolejny przedstawiaj?ce znane legendy pojawiaj? si? stale zarówno w Polsce, jak te? w Czechach. Wydaje si? jednak, ?e w tych ostatnich s? one zdecydowanie ciekawsze. Ksi??ki charakteryzuj? si? lepszym pomys?em na przywo?anie – wielokrotnie przecie? powielanych – bajecznych postaw i zwi?zanych z nimi przygód. S? tak?e znacznie bardziej interesuj?ce, je?li chodzi o grafik?.

150816_AMG_476150816_AMG_514

Oryginalny pomys? na przybli?enie dzieciom znanych poda? ludowych stanowi? ksi??ki obrazkowe Lucie Seifertovej. Znana ilustratorka wyda?a seri? D?jiny pro nejmenší, w której przedstawia m. in. histori? Bruncvika i Horymira. Ksi??kom, pozostaj?cym w takim samym stylu, jak znany z telewizji, nakre?lony przez autork? cykl D?jiny udatného ?eského národa, daleko od nudy czy dydaktyzmu. I, co wa?ne dla osób nie znaj?cych j?zyka czeskiego, opieraj? si? g?ównie na przekazie wizualnym. Wra?enie robi? równie? przeznaczone dla najm?odszych leporella (rodzaj klejonej ksi??eczki sk?adanej w harmonijk?) autorstwa Lucie Seifertovej o Golemie, tajemnicach praskiego zamku oraz Pradze (Tajemnę Golem, Pražskę hrad a jeho tajemství, Tajemná Praha). Bohaterowie przedstawieni w tych tytu?ach, zwi?zani ze stolic? Czech, zach?caj?, aby pos?u?y? si? nimi przy pokazywaniu miasta najm?odszym.

150816_AMG_633150816_AMG_721

Do ciekawej w?drówki jeszcze lepiej nadaj? si? ksi??ki Aleny Ježkovej, ukazuj?ce si? z my?l? o nieco starszych dzieciach. Przygotowane przez ni? Staré pov?sti ?eské a moravské, wzorowane na klasycznym ju? wydaniu Aloisa Jiráska o prawie identycznym tytule, prezentuj? najbardziej znane bajkowe przekazy, za? pozycja 77 pražskęch legend umo?liwia zabaw? w nietypowe odkrywanie Pragi – przy ka?dej opowie?ci znajduje si? adres miejsca, z którym jest zwi?zana dana legenda. Przekazy pe?ne magii, duchów i innych nadprzyrodzonych si? s? naprawd? wci?gaj?ce. Ze wzgl?du na dobór materia?u oraz korzystanie przez autork? ze znanych ksi??ek swoich poprzedników mog? zainteresowa? nawet doros?ych.

Wspomniane utwory wychodz? spod piór wielokrotnie nagradzanych autorek literatury dla dzieci. Warto zapozna? si? z ich twórczo?ci?, nawet je?li kto? dawno wykroczy? ju? poza okres szkolny – odrobina przekazów z przesz?o?ci podana w oryginalny sposób sprawia, ?e pewne miejsca wydaj? si? znacznie bardziej intryguj?ce. Mimo ?e przywo?ane przyk?ady stanowi? wy??cznie niewielki odsetek tego, co mo?na znale??, szukaj?c czeskich poda? ludowych dla dzieci, warto o nich pami?ta?, gdy? mog? przyda? si? zarówno dzieciom, jak i doros?ym. Wi?cej o autorkach i ich utworach znajduje si? na stronie Lucie Seifertovej i Aleny Ježkovej.

You are here: Czeska mentalno?? Religia / tradycje Czeskie legendy