www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

S?ynna brama browarnicza w Pilznie stanowi przepustk? do ?wiata znanego na ca?ej kuli ziemskiej pilzne?skiego piwa. Po jej przekroczeniu naszym oczom ukazuje si? teren browaru Pilsner Urquel, który idealnie ??czy tradycj? z nowoczesno?ci?, oraz pokazuje wspó?czesn? produkcj? wy?mienitego piwa. Browar oraz muzeum browarnictwa w Pilznie to idealny pomys? na sp?dzenie weekendu poza Prag? i skosztowanie z?otego napoju prosto ze ?ród?a.

Do Pilzna wybra?em si? z mi?dzynarodow? grup? przyjació?, którzy kieruj?c si? podobnymi pobudkami, co moje, zdecydowali si? na bli?sze poznanie historii jednego z najs?awniejszych piw ?wiata. Nasz? podró? rozpocz?li?my na dworcu kolejowym w Pradze. Lekko zaspani wyruszyli?my poci?giem w pó?toragodzinn? podró? czesk? kolej?. Po dotarciu na miejsce zachwyci? nas przepi?kny dworzec, a widniej?ce na ka?dym kroku reklamy Pilznera sprawi?y, ?e nasze kubki smakowe szala?y na sam? my?l o odwiedzeniu legendarnego browaru. W ko?cu przecie? zobaczymy miejsce, w którym bawarski piwowar, Josef Groll, opracowa? receptur? piwa dolnej fermentacji!

150824_U_ZrodelTrunku_956150824_U_ZrodelTrunku_869150824_U_ZrodelTrunku_948150824_U_ZrodelTrunku_901150824_U_ZrodelTrunku_843

Mi?o zaskoczeni urod? miasta docieramy do pierwszego punktu wycieczki. Muzeum browarnictwa znajduje si? w pierwotnym ?redniowiecznym domu, posiadaj?cym prawo warzenia piwa. Pomimo ?e bardzo turystyczne, jest niezb?dne do prawdziwego poznania historii Pilzna i daje prawdziwy przedsmak tego, co czeka nas za chwil kilka. Podczas prawie godzinnego zwiedzania dowiedzieli?my si?, jak wygl?da? typowy dzie? pracowników browaru oraz co jadali i jak si? ubierali ludzie w tamtych czasach. Bardzo wnikliwe i ciekawe okaza?y si? wystawy narz?dzi u?ywanych do warzenia, przechowywania, butelkowania, beczkowania i podawania piwa. ?wietnie zachowane rekwizyty, m. in. zbiór nalewaków, wozów z piwem, beczek oraz kufli zachwyci niejednego znawc? i fascynata browarnictwa. Przyjemnym akcentem jest równie? degustacja piwa oraz film dotycz?cy historii i bardziej technicznych kwestii dotycz?cych warzenia. W muzeum podczas naszej wizyty mia? równie? miejsce wernisa? lokalnego artysty.

150824_U_ZrodelTrunku_836150824_U_ZrodelTrunku_776150824_U_ZrodelTrunku_896150824_U_ZrodelTrunku_942150824_U_ZrodelTrunku_930

Mnie osobi?cie najbardziej zachwyci? zbiór historycznych i zabytkowych butelek i reklam Pilznera, gdzie ukazana jest zwiedzaj?cym ka?da zmiana wygl?du etykiety czy logo (dzi? nazwaliby?my to rebrandingiem), a stare reklamy oraz plakaty sprawiaj?, ?e czujemy si? jak za dawnych czasów.

Po zwiedzeniu muzeum udajemy si? do punktu g?ównego naszej wyprawy: browaru. To tak naprawd? dwa budynki – pierwszy, ten bardziej historyczny, charakteryzuj?cy si? s?awn? wie??, nadal produkuje niefiltrowane piwo w drewnianych beczkach o limitowanej ilo?ci wed?ug niezmiennej od stuleci metody. Zwiedzaj?cy maj? mo?liwo?? podziwiania najwa?niejszych pomieszcze?, w których odbywa?a si? produkcja s?awnego na ca?y ?wiat piwa, i (co najwa?niejsze) jego konsumpcji. W pomieszczeniach, gdzie przebiega proces warzenia, towarzyszy nam charakterystyczny zapach. Jest tam te? bardzo ciep?o, wr?cz gor?co. Na koniec trasy schodzimy z kolei do bardzo zimnych korytarzy znajduj?cych si? w piwnicy, gdzie czeka nas degustacja prosto z beczki – b?dziemy kosztowa? niefiltrowane piwo, warzone wed?ug starej receptury. Z uwagi na szybkie przechodzenie z bardzo gor?cych pomieszcze? do bardzo zimnych lepiej wzi?? ze sob? dodatkowy sweter.

150824_U_ZrodelTrunku_784150824_U_ZrodelTrunku_779150824_U_ZrodelTrunku_902150824_U_ZrodelTrunku_790150824_U_ZrodelTrunku_830

Drugi budynek pilzne?skiego browaru to nowoczesna hala zajmuj?ca si? recyclingiem i butelkowaniem piwa. Mimo ogromnych ilo?ci produkowanego napoju, pracowników jest jak na lekarstwo. Niew?tpliwe wra?enie robi linia produkcyjna odzyskuj?ca butelki oraz tempo pracy. Komputeryzacja produkcji powoduje, ?e prawie za ca?y proces odpowiedzialne s? maszyny. Odpowiadaj?c na moje pytanie, pani przewodnik zapewnia, ?e receptura jest sta?a od wieków, za? widoczn? mechanizacj? podyktowa? popyt oraz wymagania unijne. Poza tym, ka?dy Pilsner Urquel zawsze rozlewany jest w Pilznie i dopiero pó?niej eksportowany na ca?y ?wiat.

150824_U_ZrodelTrunku_888150824_U_ZrodelTrunku_918150824_U_ZrodelTrunku_919150824_U_ZrodelTrunku_920150824_U_ZrodelTrunku_921

Ca?y kompleks browaru utrzymany jest w historycznym stylu, który idealnie oddaje atmosfer? odleg?ych czasów. Na terenie zak?adu zachowana jest równie? stara lokomotywa oraz szyny stanowi?ce pami?tk? dawnej sieci logistycznej. Nasze spojrzenia przyci?ga ponadto widoczna z daleka charakterystyczna wie?a, pe?ni?ca funkcj? symbolu miasta i przypominaj?ca o niew?tpliwym jego sukcesie na arenie mi?dzynarodowej.

150824_U_ZrodelTrunku_968150824_U_ZrodelTrunku_879

Muzeum browarnictwa oraz browar w Pilznie jest obowi?zkowym punktem na li?cie ka?dego znawcy browarnictwa. To miejsce, w którym nowoczesno?? ??czy si? z tradycj?, a rezultat wyp?ywa w postaci pilzne?skiego piwa. Je?li nasze kubki smakowe doceniaj? prekursora jasnych piw o mocnym, chmielowym smaku koniecznie musimy odwiedzi? ich ?ród?o.