www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Wycieczka ze smakiem

Email Drukuj PDF

Czesi i piwo to nieod??czne po??czenie – przynajmniej w stereotypach. Czeskie miasta chlubi? si? swymi alkoholowymi wyrobami, z którymi cz?sto s? lub chc? by? kojarzone. Co jest charakterystyczne dla Pilzna? Odpowied? zna chyba ka?dy – Pilsner Urquell.

Pilzno mo?e spodoba? si? ka?demu Polakowi. Nie do??, ?e jego centrum przyci?ga uwag? coraz bardziej zadbanymi zabytkami, pochodzi z niego znane piwo i znajduje fabryka lubianej Škody, to w herbie miasta znalaz? si? m. in. wielb??d, który – jak g?osi legenda – przyw?drowa? do Pilzna z Polski. Zwierz? przesz?o do?? d?ug? drog?: zgodnie z przekazem, do Czech trafi?o dzi?ki husytom, którzy otrzymali je jako prezent od polskiego króla, w podzi?ce za pomoc w walce z niemieckimi rycerzami. Bo?y bojownicy stracili wielb??da podczas nieudanego, ostatniego obl??enia Pilzna, w czasie którego zosta? im on odbity. Znak miasta wzbogaci? podobizn? zwierz?cia Zygmunt Luksemburski ju? w 1434 roku. Czy? samo to przeci?cie polskiej i czeskiej historii, odzwierciedlone w miejskim godle nie jest powodem, aby zobaczy? Pilzno? Niezdecydowanych mo?e do tego przekona? fakt, ?e znajduje si? tam sporo atrakcji stworzonych z my?l? specjalnie o piwoszach.

150824_wycieczka_ze_smakiem_13325150824_wycieczka_ze_smakiem_13734

Miasto posiada d?ug? piwn? tradycj?. Pierwsze informacje o nadaniu mieszczanom prawa do warzenia tego trunku przez Vaclava II pochodz? z 1295 roku, za? wzmianki o browarze nale??cym do maj?tku przy katedrze ?w. Bart?omieja ju? z 1307 roku. Dat?, która wyj?tkowo silnie zapisa?a si? w historii miasta, by? jednak rok 1839, kiedy zadecydowano o budowie Mieszcza?skiego Browaru. Martin Stelzer, któremu powierzono to zadanie, korzysta? z do?wiadcze? zdobytych w Bawarii. Z tego regionu pochodzi? tak?e Josef Groll, browarnik odpowiedzialny za uwarzenie w nim pierwszego piwa (1842 r.). S?awa napoju rozesz?a si? daleko poza Pilzno, o czym ?wiadczy fakt, ?e ju? w 1859 r. zacz?to chroni? jego nazw?. Podczas drugiej wojny ?wiatowej budynki Pilzne?skiego Prazdroju (dawnego Mieszcza?skiego Browaru) zosta?y mocno zniszczone. Po ich odbudowie powrócono do produkcji.

150824_wycieczka_ze_smakiem_0014150824_wycieczka_ze_smakiem_11012

Dzi? na przybywaj?cych do Pilzna czeka sporo atrakcji, w wi?kszo?ci zwi?zanych z piwem. Jedn? z nich jest Pivovarské muzeum, ulokowane w miejscu, gdzie warzono niegdy? z?oty trunek. Mi?o?nik piwa mo?e zapozna? si? tam z jego histori?, si?gaj?c? staro?ytnego Babilonu oraz ekspozycj? przeró?nych sprz?tów, u?ywanych niegdy? do warzenia. Na zwiedzaj?cych czekaj? zabawne sale, maj?ce oddawa? charakter dawnych gospódek, w których znalaz?y si? równie? woskowe figury ich bywalców oraz kolekcje kufli, butelek i podstawek. Oprócz tradycyjnych atrakcji, zwiedzaj?cy otrzymuje tak?e kufel zimnego Pilsnera (do odbioru w przymuzealnej gospodzie Na Parkánu za okazaniem biletu). Koszt wizyty w muzeum to 50 K? w przypadku wst?pu ulgowego i 70 K? dla pozosta?ych.

150824_wycieczka_ze_smakiem_4939150824_wycieczka_ze_smakiem_5418150824_wycieczka_ze_smakiem_10000

Pami?tki po tym, jak niegdy? warzono w mie?cie piwo, znajduj? si? tak?e w jego rozleg?ych, cz??ciowo otwartych dla turystów podziemiach. Ich zwiedzanie pozwala zobaczy? pomys?owy system pomieszcze?, w których m. in. przygotowywano i sk?adowano znany w Pil?nie napój – spacer wyznaczon? tras? obejmuje bowiem wizyt? w tak zwanej lednicy (lodówce), gdzie przechowywano lód. Powstaj?ca w wyniku topienia woda ch?odzi?a pomieszczenia, znajduj?ce si? w ni?szych partiach piwnicy, s?u??ce do sk?adowania z?otego trunku. Chocia? system korytarzy mia? w przesz?o?ci znacznie wi?cej zastosowa?, to piwne zostaje wyj?tkowo wyeksponowane – wej?cie do cz??ci przeznaczonej do zwiedzania znajduje si? bowiem w budynku Pivovarskiego muzeum. Za pobyt w tym miejscu wraz z czeskoj?zycznym przewodnikiem nale?y zap?aci? 80 K? (wst?p ulgowy) lub 100 K? za osob?.

150824_wycieczka_ze_smakiem_5229150824_wycieczka_ze_smakiem_10441

Wychodz?c z muzeum, warto zostawi? za sob? przesz?o?? i uda? si? w stron? browaru Pilsnera. Utworzono tam bowiem punkt dla turystów (Návštevnícke centrum), gdzie mo?na zapozna? si? m. in. z procesem produkcji piwa. Tu? obok wej?cia na teren browaru ulokowano tak?e obszern? restauracj? Na Spilce (dos?ownie ,,na miejscu fermentacji”), reklamuj?c? si? jako najwi?ksza piwiarnia w Czechach (ok. 500 miejsc). Serwowane tam tradycyjne czeskie dania s? naprawd? warte polecenia, a miejsce nie przyprawia o cenowy zawrót g?owy (czego nie mo?na ju? powiedzie? o znajduj?cym si? tu? obok firmowym sklepie Pilsnera). Browar czeka i na turystów z Polski – ulotki reklamuj?ce miejsce przygotowano równie? w wersji polskoj?zycznej.

150824_wycieczka_ze_smakiem_10424

Pilzno jest miastem, po którym w?druje si? z przyjemno?ci?. Jego centrum upi?kszaj? zadbane zielone przestrzenie (Smetanovy, Kopeckého i K?ižíkovy sady), za? sama droga z opisanego muzeum piwa do browaru nale?y do ciekawych. Spod Plze?skiego Prazdroja prowadzi mostek dla pieszych, przecinaj?cy rzek? Radbuz?, z którego mo?na si? ?atwo przedosta? na malownicze trasy, umo?liwiaj?ce szybkie dostanie si? pod Pivovarské muzeum, zahaczaj?c po drodze o miejski stadion, gdzie rozgrywane s? spotkania klubu Viktoria Plzen. Zielone tereny do spacerowania i liczne gospody do odpoczynku po nim zdecydowanie umilaj? czas sp?dzany w mie?cie.

150824_wycieczka_ze_smakiem_11349150824_wycieczka_ze_smakiem_5542150824_wycieczka_ze_smakiem_5604150824_wycieczka_ze_smakiem_10110150824_wycieczka_ze_smakiem_5925

W Pilznie da si? znale?? znacznie wi?cej piwnych atrakcji, ale o bardziej ulotnym charakterze. W mie?cie odbywa si? szereg wydarze?, nawi?zuj?cych do tej tematyki. Warto si? tam uda? np. 22 sierpnia, kiedy przed browarem jest organizowany targ oferuj?cy lokalne i wiejskie produkty oraz warsztaty kulinarne prowadzone przez uznanych szefów kuchni. Do 27 sierpnia trwa w Pilznie Léto v Prazdroji, w ramach którego w ?rod? mo?na skorzysta? z oferty letniego kina, a w czwartek pos?ucha? darmowych koncertów. O tych wydarzeniach oraz innych piwnych atrakcjach miasta informuje strona internetowa.

You are here: Turystyka Warto odwiedzi? w Czechach Wycieczka ze smakiem