www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Letnie szko?y j?zykowe to okazja do ciekawego sp?dzenia wakacji. S? skierowane do obcokrajowców i zazwyczaj po??czone z poznawaniem kraju, którego j?zyka ucz?. Pomagaj? nie tylko w rozwijaniu umiej?tno?ci lingwistycznych, ale i w?asnych zainteresowa?. Taki cel przy?wieca równie? kursowi organizowanemu w Pradze z my?l? o polskich bohemistach. Czym ró?ni si? od innych, oferowanych cudzoziemcom w Czechach?

Centrum nauki j?zyka i kultury czeskiej na Albertovie, które od 11 lat prowadzi kurs dla polskich bohemistów (?eština a ?eská kultura pro polské bohemisty), ma ju? do?? bogat? przesz?o??. Si?ga ona 1987 roku, kiedy zacz?to tam kszta?ci? stypendystów z zagranicy. Od 1993 roku miejsce zosta?o otwarte dla wszystkich studentów, chc?cych polepszy? sw? znajomo?? mowy naszych po?udniowych s?siadów. Liczba ucz?cych si? na Albertovie dzi?ki temu znacznie wzros?a, a samo miejsce t?tni dzi? ?yciem przez ca?y rok. W ofercie znajduj? si? kursy krótko- i d?ugotrwa?e, o ró?nej cz?stotliwo?ci nauki oraz zaj?cia przygotowuj?ce do egzaminów certyfikacyjnych. Obcokrajowcy, ubiegaj?cy si? o trwa?y pobyt w Czechach, mog? tam tak?e podej?? do obowi?zkowych testów na poziomie A1.

150908_1-IMG-54150908_2-IMG-55

Program przeznaczony dla polskich bohemistów stanowi element jednego z ciekawszych przedsi?wzi?? organizowanych przez centrum – letniego kursu j?zyka i kultury czeskiej (?eština a ?eská kultura). Oferta skierowana do Polaków cz??ciowo opiera si? na planie standardowego, czterotygodniowego cyklu zaj??, na który co roku przyje?d?a kilkudziesi?ciu ch?tnych z ca?ego ?wiata. Studenci z Polski, stanowi?cy tam oddzieln? grup? (pozosta?e s? wielonarodowe i sp?dzaj? na Albertovie wi?cej czasu), uczestnicz? ??cznie w 30 godzinach zaj?? j?zykowych oraz 7 programach skoncentrowanych poznawaniu czeskiej kultury. Znajduje si? w?ród nich tak?e ca?odniowa, sobotnia wycieczka do wybranego rejonu Czech, np. Sazavy.

Polscy studenci przyje?d?aj? do Pragi zawsze w po?owie sierpniowego, letniego kursu dla cudzoziemców. Cho? w zaproszeniu znajduje si? informacja, ?e jest on przeznaczony dla osób b?d?cych na I, II lub III roku filologii czeskiej, co roku gromadzi znacznie szersze grono zainteresowanych. Na zaj?cia przyje?d?aj? bowiem wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zetkn?li si? z j?zykiem czeskim – uczestnikami staj? si? wi?c studenci ró?nych kierunków, poznaj?cy czeszczyzn? na polskich uczelniach oraz uczniowie, bior?cy udzia? w krajowych kursach (organizowanych m. in. przez Instytut Czeski w Warszawie). Zostaj? oni przydzieleni do jednej grupy, licz?cej maksymalnie 13 osób, w której nie ma rozró?nienia na poziomy. Zaj?cia prowadzi nauczycielka z du?ym sta?em, dbaj?ca o to, by ka?dy znalaz? w nich co? dla siebie.

150908_3-IMG-41150908_4-IMG-25

Na kursie przyk?ada si? du?? wag? do szeroko rozumianej kultury czeskiej. Oprócz elementów zawartych w zaj?ciach j?zykowych, po?wi?ca si? jej zazwyczaj popo?udniow? cz??? dnia. Co roku przygotowywany jest nowy, niepowtarzalny program, obejmuj?cy zarówno powszechnie znane czeskie fenomeny, jak i aktualnie popularne mody i nowo?ci. W poprzednich latach czeka?o na kursantów m. in. spotkanie z dziennikark? Petr? Procházkov?, architektem ta?cz?cego domu, Vlad? Milunicem, po??czone ze zwiedzaniem wn?trza tego znanego budynku czy aktork? Ta?jan? Medveck?, które wzbogaci?o seans filmu Jako nikdy. Z kolei w tegorocznej edycji znalaz?a si? wizyta w Kaplicy Betlejemskiej zako?czona rozmow? z dziekanem Husyckiego Wydzia?u Teologicznego, wieczór sp?dzony na festiwalu Letní Letná na widowisku w wykonaniu cyrku Garuda oraz dyskusja z popularnym muzykiem, Tomášem Klusem. Studenci przychodz? na te wydarzenia dobrze przygotowani: pierwszego dnia otrzymuj? bowiem program z podstawowymi informacjami o przedmiocie kolejnych spotka?. Zapraszani s? równie? do aktywnego w nich udzia?u – dla autorów najciekawszych pyta? przewidziano drobne upominki.

Zwie?czeniem dwóch tygodni sp?dzonych w Pradze jest oficjalne po?egnanie, odbywaj?ce si? ostatniego dnia kursu. Sk?ada si? ono z dwóch cz??ci: w pierwszej osoby z poszczególnych grup odgrywaj? krótkie, wymy?lone przez siebie przedstawienie lub wyst?puj? z prezentacj? w j?zyku czeskim. Zazwyczaj towarzyszy temu mnóstwo zabawy – ubieg?oroczni studenci z Polski przygotowali np. dowcipn? prezentacj? z sylwetk? Járy Cimrmana w roli g?ównej, dzi?ki czemu tegoroczna grupa bohemistów nosi w tym roku jego nazw?. Druga, bardziej oficjalna, cz??? odbywa si? w gmachu Karolinum, gdzie uczestnicy kursu otrzymuj? za?wiadczenia o uko?czeniu zaj??, a przewodnik oprowadza ich po historycznym wn?trzu budynku. Doroczn? przygod? z j?zykiem i kultur? czesk? zamyka pocz?stunek.

150908_5-IMG-39150908_6-IMG-38

Udzia? w kursie jest okazj? do prze?ycia w Pradze wyj?tkowych wakacji. Studenci Albertova spotykaj? si? ze znanymi przedstawicielami czeskiej kultury, zwiedzaj? miasto w nieosi?galny dla przeci?tnego turysty sposób, przy okazji intensywnie ucz?c si? j?zyka. Nawi?zuj? te? wiele nowych mi?dzynarodowych znajomo?ci, a zaj?cia s? za ka?dym razem niepowtarzaln? przygod? – potwierdzam, bo mia?am okazj? spróbowa?.

Kurs odbywa si? zawsze w drugiej po?owie sierpnia. Jego koszt to 210 EUR, w ramach których uczestnicy otrzymuj? podr?czniki i inne materia?y edukacyjne. Organizatorzy zapewniaj? te? pomoc w znalezieniu pokoju w Pradze, gdy? proponowany hotel Krystal to wydatek od 170 do 280 EUR za dwutygodniowy pobyt. Wi?cej informacji o tegorocznym kursie dla polskich bohemistów mo?na znale?? na stronach internetowych. Zapraszamy za rok!