www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Romantyczne w?drowanie

Email Drukuj PDF

Je?li kto? przebywa w Pradze na tyle d?ugo, ?e zna tu ju? sporo miejsc i ch?tnie wyrwa?by si? gdzie? za miasto, nie ma nad czym si? zastanawia?. Czas wyruszy? na jednodniow? wycieczk? romantycznym, skalistym kanionem nad We?taw?, w urokliwe i skrywaj?ce niejedn? tajemnic? miejsce o nazwie Svatojánské proudy.

Docieramy komunikacj? publiczn? na Smíchovské nádraží, potocznie zwane „Smíchá?” (doje?d?a tam m.in. metro linii B) i wyruszamy podmiejskim autobusem 338 do miejscowo?ci Št?chovice. Bilet kupuje si? u kierowcy za oko?o 30-40 koron (w zale?no?ci od tego, czy posiadamy do?adowany Opencard), a podró? trwa mniej wi?cej 40 minut. Autobus je?dzi rzadziej ni? co godzin?, dlatego dzie? wcze?niej nale?y sprawdzi? rozk?ad i ustali? godzin? wyjazdu.

151028_Romantyczne_wedrowanie_509151028_Romantyczne_wedrowanie_513151028_Romantyczne_wedrowanie_512151028_Romantyczne_wedrowanie_531

W Št?chovicach wita nas wie?a ko?cio?a i... ?mija. Z tym przekonaniem robimy jadowitej bestii kilka zdj?? i uciekamy, ale wkrótce wnioskujemy z tablicy informacyjnej o faunie i florze tych okolic, ?e mieli?my okazj? spotka? m?odego zaskro?ca rybo?owa (užovka podplamatá), który jako doros?y mo?e osi?ga? do 1,5 m d?ugo?ci. W Polsce ten gatunek jest prawie niespotykany i je?li wierzy? Wikipedii, do tej pory stwierdzono obecno?? tylko jednego osobnika w okolicy Cieszyna.

151028_Romantyczne_wedrowanie_516151028_Romantyczne_wedrowanie_518151028_Romantyczne_wedrowanie_519151028_Romantyczne_wedrowanie_522

Niebawem docieramy do mostu, przed którym widniej? dwie tabliczki. Jedna z nich g?osi, ?e wst?puj?c na?, czynimy to na w?asne ryzyko (Vstup na vlastní nebezpe?í), za? druga dotyczy niebezpiecze?stw okresu zimowego (Cesta se v zim? neudržuje). Przechodz?c przez most, po lewej stronie mijamy wybudowan? w latach 30.-40. XX wieku zapor? i elektrowni? wodn? o nazwie Št?chovická p?ehrada. W okolicy tego obiektu zaczyna si? ?cie?ka edukacyjna Svatojánské proudy, która wiedzie mi?dzy Št?chovicami a Novymi T?ebenicami, pokrywaj?c si? ze szlakiem zielonym (jest tu do wyboru równie? szlak czerwony i niebieski).

151028_Romantyczne_wedrowanie_523151028_Romantyczne_wedrowanie_525151028_Romantyczne_wedrowanie_527151028_Romantyczne_wedrowanie_528

Z miejscem tym zwi?zana jest ciekawa historia z czasów drugiej wojny ?wiatowej: znajdowa? si? tu poligon wojsk SS, a w 1945 roku ukryto tajne archiwum – beczki z dokumentami oraz z?oty skarb. Rok pó?niej dokumenty zosta?y wywiezione przez armi? ameryka?sk?, natomiast skarbu do tej pory nie odnaleziono.

Nazwa Svatojánské proudy zosta?a zaczerpni?ta od ?w. Jana Nepomucena, patrona m.in. ton?cych oraz mostów. Pochodzi jeszcze z czasów, kiedy We?tawa p?yn??a w?asnym biegiem, by?a dzika i nieokie?znana, a w jej wodach zgin?? niejeden flisak przewo??cy do Pragi drewno, sól czy inne towary. Nie istnia? wówczas system zapór wodnych zwany Vltavská vodní kaskáda.

151028_Romantyczne_wedrowanie_506151028_Romantyczne_wedrowanie_530151028_Romantyczne_wedrowanie_534151028_Romantyczne_wedrowanie_548151028_Romantyczne_wedrowanie_806

Za to szlak edukacyjny by? tu ju? wcze?niej, jednak do 2013 roku w op?akanym stanie. Dopiero dwa lata temu zosta? odnowiony, dodano miejsca do wypoczynku, a do tablic edukacyjnych – elementy gier i zabaw (nie tylko dla dzieci). Ca?o?? liczy ??cznie oko?o 8,5 km i 15 przystanków. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa przeznaczony jest wy??cznie dla pieszych, jednak mimo obowi?zuj?cego zakazu jazdy na rowerze, mijamy kilku cyklistów...

151028_Romantyczne_wedrowanie_537151028_Romantyczne_wedrowanie_538151028_Romantyczne_wedrowanie_561151028_Romantyczne_wedrowanie_552151028_Romantyczne_wedrowanie_564

Id?c, spogl?damy na We?taw? i obserwujemy, jak toczy si? tam ?ycie: przep?ywaj? kajaki, ?ódki, motorówki. Czasami kto? w pe?ni korzysta ze s?onecznego dnia – k?pi?c si? w rzece lub opalaj?c na brzegu. Przemierzany szlak robi si? chwilami gro?ny: czyhaj? na nas drewniane k?adki, w?skie przej?cia i niekiedy nawet ?a?cuchy. Te ostatnie nie s? jednak przydatne; prawdopodobnie korzysta si? z nich zim?, kiedy trasa jest za?nie?ona i oblodzona. Prawdziwe niebezpiecze?stwo pojawia si? wtedy, kiedy skuszeni widokami za bardzo zbli?amy si? do skalnego urwiska albo postanawiamy wej?? na rozpadaj?ce si? molo. W po?owie jednak u?wiadamiamy sobie w?asn? nierozwag? i wycofujemy si?, dzi?ki czemu wrócimy do Pragi bez uszczerbku na zdrowiu.

151028_Romantyczne_wedrowanie_551151028_Romantyczne_wedrowanie_529151028_Romantyczne_wedrowanie_546151028_Romantyczne_wedrowanie_550151028_Romantyczne_wedrowanie_559

W pewnym momencie na ?rodku ?cie?ki nieoczekiwanie pojawia si? bramka. Jest o tyle intryguj?ca, ?e teren, na który wchodzimy, nie jest w ogóle ogrodzony. Okazuje si?, ?e wkraczamy do osady Ztracenka. Chodzi o dacze, które zacz??y si? tu pojawia? od 1918 roku, ale poniewa? by?o to jeszcze przed wybudowaniem zapór na We?tawie, wielokrotnie podmywa?a je rzeka. Podczas budowy Št?chovickiej p?ehrady ca?a wie? znalaz?a si? pod wod?. Jej nazwa pochodzi od tytu?u westernu z 1915 roku The Valley of Lost Hope (cz. Údolí ztracené nad?je), a tradycja powstawania tego typu osad nad rzek? jest inspirowana w?a?nie kultur? Dzikiego Zachodu. Obecnie dacze, czyli czeskie chaty, stanowi? dla naszych po?udniowych s?siadów jeden z ulubionych sposobów sp?dzania wolnego czasu. Wi?kszo?? rodzin posiada w?asny dom za miastem i je?dzi tam na weekendy.

151028_Romantyczne_wedrowanie_565151028_Romantyczne_wedrowanie_567151028_Romantyczne_wedrowanie_571151028_Romantyczne_wedrowanie_578151028_Romantyczne_wedrowanie_579

Pod koniec w?drówki trafiamy na wystaw? po?wi?con? dziejom Ztracenki. Znajdujemy tu stare zdj?cia z opisami czy teksty piosenek bezpo?rednio zwi?zanych z jej histori?. Ale jest co? jeszcze, stanowi?cego dla mnie swoisty szok kulturowy: wyj?tkowy sklepik z samoobs?ug?. Na stoliku przy drodze zgromadzono ró?ne pami?tki, np. pocztówki, magnesy, zapa?ki w pude?kach ze starymi zdj?ciami, wisiorki itp., a przy ka?dej z nich napisana jest cena. Kiedy tury?cie co? si? spodoba, po prostu to zabiera i zostawia w koszyczku odpowiedni? kwot? lub wydaje sobie reszt?. Sklepiku nikt nie pilnuje, ale samo to miejsce sprawia, i? ka?demu, kto odwa?y?by si? wykorzysta? ten fakt do pope?nienia kradzie?y, natychmiast usch?aby r?ka.

151028_Romantyczne_wedrowanie_580151028_Romantyczne_wedrowanie_584151028_Romantyczne_wedrowanie_587151028_Romantyczne_wedrowanie_589151028_Romantyczne_wedrowanie_594

Ko?cz?c nasz? wycieczk?, docieramy do zapory Slapy zbudowanej na pocz?tku lat 50. XX wieku. Równie? tutaj znajduje si? elektrownia wodna, a zbiornik nale?y do najbardziej popularnych celów amatorów kempingu w okolicach Pragi. Przed akwenem mamy mo?liwo?? sprawdzi? godzin? na zegarze s?onecznym, który jednak spieszy si? o jakie? 10-15 minut.

151028_Romantyczne_wedrowanie_835151028_Romantyczne_wedrowanie_596151028_Romantyczne_wedrowanie_597

Ale czekaj? tu jeszcze dwa wa?ne obiekty. Pierwszym jest obelisk cesarza Ferdynanda III (Ferdinand?v sloup) z 1643 roku, postawiony na pami?tk? wielkiego wydarzenia, jakim by?o uczynienie tego odcinka We?tawy szlakiem ?eglownym. Pierwotnie na s?upie sta? orze? z cesarsk? koron?, ale zosta? pono? str?cony do rzeki w 1918 roku. Drugi obiekt to rze?ba przedstawiaj?ca Jana Nepomucena. Dawniej wierzono, ?e stawianie figur tego ?wi?tego nad rzekami chroni zarówno przed powodzi?, jak i przed kl?sk? suszy. Jak g?osi tablica informacyjna, oryginalna rze?ba powsta?a w 1722 roku, ale zosta?a zakopana na brzegu i obecnie znajduje si? gdzie? pod wod?. Replika, któr? mamy okazj? podziwia? na w?asne oczy, pochodzi z 1908 roku.

151028_Romantyczne_wedrowanie_598151028_Romantyczne_wedrowanie_599151028_Romantyczne_wedrowanie_602

Wracamy do Pragi autobusem 390 z miejscowo?ci T?ebenice (uwaga: jest to liczba mnoga, czyli powiemy „do T?ebenic”, „w T?ebenicach” itd., jak równie? w ?adnym wypadku nie nale?y myli? jej z czesk? nazw? polskiej miejscowo?ci Trzebnica – T?ebnice, wyst?puj?cej w liczbie pojedynczej, zatem „do T?ebnicy”, „w T?ebnicy”). Przed nami mniej wi?cej godzina jazdy z powrotem na Smíchá?, ale poniewa? na autobus b?dziemy czeka? a? 40 minut (tak?e je?dzi rzadziej ni? raz na godzin?), wi?c na razie odpoczywamy w miejscowej restauracji, posilaj?c si? sma?onym serem z frytkami (smažák s hranolkami) i popijaj?c kofol?…

You are here: Turystyka Warto odwiedzi? w Czechach Romantyczne w?drowanie