www.czapla.cz

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Zamek tylko dla m??czyzn?

Email Drukuj PDF

Karlštejn, po?o?ony zaledwie ok. 30 kilometrów na po?udniowy zachód od Pragi, nale?y do najbardziej znanych i najch?tniej odwiedzanych zamków w Republice Czeskiej. Chcecie wiedzie?, jakie skarby i tajemnice skrywa ta dawna siedziba w?adców i ile jest prawdy w filmie „Noc na Karlštejn?”, wed?ug którego na jego terenie nie wolno by?o przebywa? kobietom?

Do popularno?ci tego miejsca bez w?tpienia przyczynia si? po?o?enie blisko Pragi. Wystarczy na dworcu g?ównym (Praha – hlavnķ nįdražķ) wsi??? w poci?g w kierunku Berouna (odjazdy mniej wi?cej co godzin?) i po czterdziestu minutach wysiada si? na stacji Karlštejn. Tam czeka nas krótka przechadzka z dworca, przej?cie przez most i spacer pod gór?, gdzie najpierw rzucaj? si? w oczy liczne sklepiki z pami?tkami, nastawione na turystów restauracje oraz stragany z typowo czeskim jedzeniem i napojami.

151014_Zamek_8611151014_Zamek_8615

Zabytek, którego celem b?dzie nasza wycieczka, pochodzi z XIV wieku. Zosta? ufundowany w 1348 roku przez czeskiego i rzymskiego króla, a nast?pnie cesarza, Karola IV; tego samego, którego imi? nosi most czy uniwersytet w Pradze. Zamek zbudowano na wzniesieniu, na skale wapiennej, w otoczeniu winnic i g?stych, przewa?nie li?ciastych lasów. Obecnie znajduje si? on na terenie parku krajobrazowego Czeski Kras (chrįn?nį krajinnį oblast ?eskż kras), który – je?eli kto? dysponuje wi?ksz? ilo?ci? czasu – warto zwiedzi? dok?adniej, cho?by z racji pobliskich kanionów.

151014_Zamek_8618151014_Zamek_8619151014_Zamek_8622

Wracaj?c jednak do samego Karlštejnu: czasem mo?na spotka? si? z informacj?, ?e mia? by? miejscem przechowywania insygniów królewskich i cesarskich oraz ?wi?tych relikwii. W rzeczywisto?ci powsta? jako stosunkowo niewielka rezydencja, posiadaj?ca tylko jedn? wie??. Pó?niej dobudowywano kolejne cz??ci, ??cznie z inn? wie??, gdzie dopiero na pocz?tku XV wieku, za panowania Wac?awa IV (syna Karola IV), zacz?to przechowywa? symbole w?adzy. Podczas powstania husyckiego (1419-1420) wywieziono je ze wzgl?dów bezpiecze?stwa za granic?, sk?d czeskie insygnia królewskie powróci?y na Karlštejn w 1436 roku, cesarskich za? nie przywieziono tu ju? nigdy. Koronacje odbywa?y si? w Pradze – na ten czas sprowadzano symbole w?adzy do stolicy, po czym z powrotem transportowano do oddalonego o 30 kilometrów zamku. W 1619 roku, podczas czeskiego powstania stanowego (1618-1620) zdecydowano si? umie?ci? klejnoty na Zamku Praskim (Pražskż hrad), gdzie dzi? mo?na ogl?da? ich kopie. Oryginalne insygnia, do których nale?? przede wszystkim Korona ?wi?tego Wac?awa – Svatovįclavskį koruna, królewskie ber?o – krįlovské žezlo i królewskie jab?ko – krįlovské jablko, przechowywane s? obecnie w specjalnej komnacie katedry ?w. Wita w Pradze i prezentowane tylko przy szczególnie wa?nych okazjach wagi pa?stwowej. Co ciekawe, komnata ma siedem zamków i musi by? otwierana przez siedmiu najwa?niejszych czeskich dostojników pa?stwowych oraz ko?cielnych, z których ka?dy posiada po jednym kluczu do jednego z zamków.

Pierwotnie gotycki zamek Karlštejn zosta? w po?owie XVI wieku przebudowany w stylu renesansowym. Od 1648 roku, kiedy to zdobyli zdobyli go Szwedzi, stopniowo niszcza?. Dopiero w 1812 roku cesarz Franciszek I zatroszczy? si? o zabytek, przekazuj?c odpowiedni? sum? na jego odbudow?. Pod koniec XIX wieku architekt Josef Mocker postanowi? przywróci? zabytkowi pierwotny wygl?d i dawna królewska rezydencja doczeka?a si? przebudowy w stylu neogotyckim.

151014_Zamek_8626151014_Zamek_8630151014_Zamek_8633

Od 1918 roku Karlštejn jest w?asno?ci? czeskiego (a wcze?niej czechos?owackiego) pa?stwa, które udost?pnia go turystom. Ze wzgl?du na spore zainteresowanie zwiedzaniem, konieczna mo?e si? okaza? wcze?niejsza rezerwacja lub zakup biletów przez internet. Szczegó?owe informacje na temat cen biletów, godzin otwarcia itp. mo?na znale?? na oficjalnej stronie zamku. Co ciekawe, w ofercie s? trzy ró?ne trasy, na których obowi?zuj? osobne bilety, przy czym na jednej z nich, prowadz?cej przez prywatne pokoje Karola IV i sale reprezentacyjne, istnieje – za dodatkow? op?at? – mo?liwo?? zwiedzania w j?zyku polskim. Na tej trasie mo?na te? od niedawna wykupi? pozwolenie na fotografowanie, cho? bez u?ycia lampy b?yskowej. Na dwóch pozosta?ych trasach (w skrócie: obiekty sakralne i wie?a widokowa) jedynymi dost?pnymi j?zykami s? czeski i angielski. Obowi?zuje tam ca?kowity zakaz robienia zdj??, z wyj?tkiem najwy?szego pi?tra wie?y, sk?d mo?na fotografowa? do woli i gratis.

Do najwa?niejszych cz??ci zamku nale??:

 • wie?a ze studni? (studni?nķ v?ž), maj?c? 78 metrów g??boko?ci i nie posiadaj?c? w?asnego ?ród?a. Doprowadzano tam wod? z p?yn?cego pod zamkiem strumienia Bud?anskż potok, a obecnie w wie?y znajduje si? te? sklepik z pami?tkami;
 • budynek Burgrabstwa (budova Purkrabstvķ), pe?ni?cy aktualnie przede wszystkim rol? reprezentacyjn?;
 • wie?a zegarowa (hodinovį v?ž);
 • pa?ac cesarski (cķsa?skż palįc), gdzie mieszka? w?adca, w którym mo?na obejrze? m.in. jego sypialni? czy najlepiej zachowan? sal? audytoryjn? (audien?nķ sįl);
 • Wie?a Maria?ska (Mariįnskį v?ž), mieszcz?ca m.in. ozdobiony cennymi freskami ko?ció? Panny Marii, gdzie raz w roku, 29 listopada, sprawowana jest Msza ?wi?ta z okazji rocznicy ?mierci Karola IV. Do ko?cio?a przylega kaplica ?w. Katarzyny, której ?ciany zdobione s? kamieniami pó?szlachetnymi oraz portretami Karola IV i jego trzeciej (z czterech) ?ony, Anny ?widnickiej. Na pierwszym znajduje si? kopia Korony ?wi?tego Wac?awa;
 • du?a wie?a (velkį v?ž), czyli najwy?ej po?o?ony ze wszystkich obiektów tworz?cych kompleks zamkowy, co ?wiadczy o jej najwa?niejszej funkcji. W?a?nie tutaj, w kaplicy ?w. Krzy?a (kaple sv. K?ķže), przechowywane by?y królewskie i cesarskie insygnia oraz relikwie ?wi?tych. Mo?na tu podziwia? zdobienia ze z?ota, kamieni szlachetnych i szk?a weneckiego oraz obrazy Mistrza Teodoryka, s?u??ce jako relikwiarze.

151014_Zamek_8635151014_Zamek_8639

W ostatnim wspomnianym obiekcie, ze wzgl?du na powag? i sakralny charakter tego miejsca, obowi?zywa? pono? surowy zakaz damsko-m?skich kontaktów cielesnych (co? w rodzaju „nie wolno spa? ani le?e? z ?adn? kobiet?…”). Sta? si? on inspiracj? dla Jaroslava Vrchlickiego, który w 1884 roku stworzy? komedi? liryczn? „Noc na Karlštejn?”. W utworze rzecz zosta?a nieco wyolbrzymiona – zakaz zosta? bowiem rozci?gni?ty na wst?p jakiejkolwiek kobiety na teren zamku. Nawet królewskiej ?onie nie wolno przest?pi? bram wiod?cych na Karlštejn, by w?adca móg? w skupieniu zajmowa? si? swoimi obowi?zkami. Przepis ten postanawiaj? jednocze?nie, a zarazem niezale?nie od siebie, z?ama? dwie kobiety: czwarta ?ona króla, El?bieta Pomorzanka, wiedziona mi?o?ci?, t?sknot? i zazdrosn? podejrzliwo?ci? oraz Alena – m?oda dziewczyna zakochana w jednym ze stra?ników Karlštejnu, bratanica burgrabiego, która za?o?y?a si? z ojcem, ?e uda jej si? sp?dzi? noc w tym zakazanym dla kobiet miejscu. Obie trafiaj? na zamek w przebraniu za pazia... Na podstawie sztuki Vrchlickiego powsta?y nast?pnie trzy adaptacje filmowe, z których najwi?kszy sukces odniós? musical w re?yserii Zde?ka Podskalskiego. W rol? króla Karola wcieli? si? Vlastimil Brodskż, a królow? zagra?a Jana Brejchovį. Film z pewno?ci? warto obejrze?, cho?by w?a?nie ze wzgl?du na zamek, który gra w nim g?ówn? rol?, a tak?e na piosenki, które sta?y si? kultowe i podobno nuci je ka?dy Czech.

151014_Zamek_8640151014_Zamek_8641

Odpowiadaj?c na pytanie postawione w tytule, wspó?czesne turystki maj? naturalnie takie samo prawo wst?pu na Karlštejn, jak ich towarzysze p?ci m?skiej, o ile kupi? odpowiedni bilet i b?d? przestrzega? zasad obowi?zuj?cych na terenie zabytku, np. zakazu fotografowania. Równie? w filmie „Noc na Karlštejn?” sam król dochodzi ostatecznie do wniosku, ?e jego zakaz jest bezsensowny i decyduje si? urz?dzi? na tym zamku, tak jak na ka?dym innym, „fraucimor” – specjalne pomieszczenia dla królowej i jej dwórek. W ten sposób Karlštejn staje si? romantycznym miejscem, pe?nym zakochanych par. I cho? to tylko legenda, mo?na odnie?? wra?enie, ?e takim pozosta? do dzi?.

You are here: Turystyka Warto odwiedzi? w Czechach Zamek tylko dla m??czyzn?