www.czapla.cz

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Poetycka bitwa w centrum Pragi

Email Drukuj PDF

Lubicie czesk? poezj?? Albo poezj? wspó?czesn?? A mo?e nawet czesk? poezj? wspó?czesn?? Wszystko jedno, czy tak, czy jeszcze nie, wpadnijcie na pocz?tku grudnia do kawiarni literackiej przy ulicy ?et?zovej w Pradze – b?dzie si? dzia?o...

W ?rod?, 2 grudnia, o godzinie 18:00 w kawiarni literackiej ?et?zová (literární kavárna ?et?zová) rozpocznie si? szczególne wydarzenie kulturalne o nazwie „Poetry Battle” – wa?ne szczególnie dla mi?o?ników czeskiej poezji wspó?czesnej, ale nie tylko. Chcecie wiedzie?, o co tu chodzi? Kto b?dzie z kim walczy? i jak? broni?? Jako ?e b?dziemy mie? do czynienia z kulturaln? bitw?, obowi?zuje regulamin. Oto najwa?niejsze z jego punktów:

 • - walczy? mo?e ka?dy, o ile wcze?niej zg?osi swoj? kandydatur? i wp?aci 50 K? wpisowego;
 • - jako broni u?ywa si? wy??cznie w?asnych utworów poetyckich;
 • - walka odbywa si? w kilku rundach, zawsze jeden na jednego z wylosowanym przeciwnikiem;
 • - w pierwszej rundzie ka?dy wojownik ma 2 minuty na prezentacj? swojej broni, a w kolejnych 3 minuty;
 • - o zwyci?stwie decyduje publiczno?? poprzez gest podniesienia r?ki (tak, ca?ej r?ki, nie tylko kciuka, do czego przyzwyczai? nas popularny portal spo?eczno?ciowy).

Je?eli te? piszecie wiersze (idealnie by by?o po czesku) albo znacie kogo?, kto móg?by by? zainteresowany tak? prób? si?, lepiej si? po?pieszcie, poniewa? liczba miejsc jest ograniczona (20), a na zg?oszenia uczestników organizatorzy czekaj? tylko do 27 listopada! Zg?asza? si? mo?na przez formularz dost?pny na stronie.

Dla osób wahaj?cych si? mo?e by? przydatna informacja, ?e oprócz wyj?tkowego do?wiadczenia i ?wietnej zabawy da si? wygra? ciekawe nagrody. Jak informuj? organizatorzy, „zwyci?zca otrzyma NIE TYLKO ksi??k? Antologie ?eské poezie (Antologia poezji czeskiej)”.

Kto jednak boi si? publicznych wyst?pie? i woli pisa? do szuflady albo nie czuje si? jeszcze na si?ach, by tworzy? po czesku, nie musi si? zg?asza?, ale po prostu zajrze? w tym czasie do klimatycznej kawiarni w samym centrum Pragi, rzut beretem od Rynku Staromiejskiego (Starom?stské nám?stí), w malowniczej uliczce z kocimi ?bami. Z pewno?ci? mi?o sp?dz? tam czas zarówno osoby zainteresowane poezj? tylko pasywnie, jak i do tej pory z ni? niezwi?zane. Nawiasem mówi?c, atmosfera, a tak?e oferta napojów i przek?sek w ?et?zovej s? bardzo podobne do lokalu o nazwie Týnská literární kavárna usytuowanego po drugiej stronie Rynku Staromiejskiego (za ko?cio?em NMP przed Tynem), który pewnie niektórzy z Was znaj?. Obie kawiarnie s? miejscem spotka? literatów, muzyków i innych ciekawych osób ze ?wiata sztuki, a tak?e studentów, oferuj?c bogaty program wydarze? kulturalnych, m.in. spotkania autorskie czy tradycyjne „chrzty ksi??ek”.

Zapowiadany tu wieczór pe?en artystycznych zmaga?, na którym na pewno nie zabraknie poetyckiej krwi, potu i ?ez, umili nam nie tylko kufel dobrego piwa czy kieliszek wina w wyj?tkowo korzystnych jak na ?cis?e centrum stolicy cenach: muzycznych wra?e? dostarczy wszystkim aktywnym i pasywnym uczestnikom bitwy czeski muzyk Naska JJ.

Poetry Battle zapowiadana jest te? pod nazwami Pet?ín v ?et?zech i Zimní Pet?ín. Dlaczego „?et?zy”, tego si? ju? z pewno?ci? domy?lacie. Ale chyba nie wszyscy wiedz?, o co chodzi z Pet?ínem, nawet je?li znaj? to pi?kne wzgórze z charakterystyczn? wie?? – miniatur? wie?y Eiffla. Tymczasem zwi?zek mi?dzy Pet?ínem a poezj? jest silny, gdy? 1 maja ka?dego roku, z okazji rocznicy narodzin czeskiego romantyka Karla Hynka Máchy, odbywaj? si? w okolicy jego pomnika spotkania poetów, po??czone z czytaniem utworów. Galeri? zdj?? z tegorocznego pierwszomajowego wydarzenia mo?na obejrze? tutaj i tu. Do zobaczenia ju? nied?ugo na „zimowym Pet?ínie”!

You are here: Kultura Spektakle Kalendarz w d?o? Poetycka bitwa w centrum Pragi