www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Rozszyfrowa? agenta Rino

Email Drukuj PDF

Jesieni? cz?sto zadajemy sobie pytania: „co by tu zaplanowa? na wieczór? Gdzie i?? w tak? pogod??”. Jedn? z niezawodnych mo?liwo?ci pozostaje kino. Tym razem polecam podró? do ?wiata szpiegów z czasów zimnej wojny, czyli najnowsze dzie?o Jakuba Wagnera Rino – p?íb?h špiona.

Je?eli nazwisko Karel Köcher ani pseudonim Rino nic Wam nie mówi, tym bardziej powinni?cie obejrze? film. O tej postaci zrobi?o si? ostatnio g?o?no, szczególnie za spraw? wydanej w zesz?ym roku ksi??ki Vladimíra Ševeli ?eský krtek v CIA, która szybko sta?a si? bestsellerem. Okre?lenie „najs?ynniejszy czechos?owacki szpieg drugiej po?owy XX wieku” chyba wystarczy, ?eby przekona? Was, ?e osoba, o której mowa, to nie byle kto.

Tytu?owy Rino (czy te? „krecik”) to dzi? osiemdziesi?ciodwuletni, powa?ny pan o tak bogatej przesz?o?ci, ?e patrz?c, jak siedzi z kotem na kolanach, troch? trudno w to uwierzy?.

W szkole niektórzy nauczyciele s?dzili, ?e z Karela nic nie b?dzie, a on – jakby na przekór – nie tylko uko?czy? dwa kierunki studiów i nauczy? si? trzech obcych j?zyków na poziomie zbli?onym do native speakera, ale na dodatek by? w stanie oszuka? wykrywacz k?amstw. W latach sze??dziesi?tych Köcherem zainteresowa?y si? czechos?owackie tajne s?u?by, które nast?pnie go zwerbowa?y i w 1965 roku wys?a?y wraz z ?on? do USA w roli szpiega.

Tej niezwyk?ej parze uda?o si? a? przez dziewi?? lat swoim sposobem ?ycia nie budzi? podejrze? ameryka?skich s?u?b specjalnych, a co najlepsze, Rino do tego stopnia przechytrzy? CIA, ?e organizacja ta zatrudni?a go jako swojego cz?owieka. Momentami widz mo?e zadawa? sobie pytanie, czy ten ch?opak z Czechos?owacji naprawd? by? (i jest) tak inteligentny i przebieg?y, czy po prostu mia? wi?cej szcz??cia ni? rozumu?

Mo?na sobie wyobrazi?, jak trudny w realizacji by? pomys? nakr?cenia filmu o podwójnym agencie, na dodatek z udzia?em autentycznych postaci – samego agenta i ?wiadków ówczesnych wydarze?. Jak pracoch?onne, a momentami nawet niebezpieczne musia?o by? gromadzenie materia?ów dotycz?cych ?ycia i dzia?alno?ci g?ównego bohatera. Wystarczy wspomnie?, ?e niektóre osoby z ró?nych powodów odmówi?y wyst?pienia w filmie. Co wi?cej, twórcy dokumentu podkre?laj?, ?e powa?ne utrudnienie w jego realizacji stanowi? skomplikowany charakter samego Köchera, który przecie? przez d?ugi czas, je?li nie przez wi?kszo?? swojego ?ycia, musia? k?ama?, udawa?, ukrywa? prawdziw? twarz…

Tu nic nie jest czarne ani bia?e, a film wymaga skupienia i musz? przyzna?, ?e nie jest ?atwy w odbiorze. Je?li od kina oczekujecie bezrefleksyjnej rozrywki, tym razem wybierzcie lepiej ameryka?sk? komedi?. Niemniej jednak s?dz?, ?e warto podj?? wyzwanie zapoznania si? nie?atwym, ale fascynuj?cym szpiegowskim tematem i kontrowersyjn?, poci?gaj?c? ze wzgl?du na swoj? autentyczno??, postaci?. Kim naprawd? by? i kim obecnie jest Rino? Co nim kierowa?o, co czu?, czego naprawd? w ?yciu chcia?, jeszcze zanim wszystko si? zacz??o? Jaki wp?yw mia?y na niego w?asne wybory oraz niezale?ny bieg wydarze??

Dokument Wagnera wprawdzie nie daje jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania, ale bez w?tpienia pobudza wyobra?ni?. I kto wie – mo?e w?a?nie Wy b?dziecie tymi, którym uda si? rozszyfrowa? agenta Rino?

Wskazówka: w multikinie raczej go nie znajdziecie, ale sprawd?cie repertuar mniejszych, kin, np. praskiego kina Evald – pewnie tam w?a?nie si? ukrywa…

You are here: Kultura Filmy Z czystym sumieniem Rozszyfrowa? agenta Rino