www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Czeska mentalno??

 

W Czechach kr??y taki dowcip: dlaczego Polska nie otrzymuje dotacji z UE na nowe drogi? Bo wyda?aby je na budow? ko?cio?ów... Dobrze te? wiemy, jakiego typu ?arty mo?na us?ysze? na temat Czechów w Polsce: Czym si? ró?ni powstanie w Pradze od filmu o powstaniu w Pradze? Film by? o pó? godziny d?u?szy...

 

To wszystko jest oczywi?cie ?mieszne, ale równie? smutne. Polacy i Czesi, mimo ?e s? s?siadami, mieli wspóln? histori? i wrogów, ma?o si? znaj?, a wiedza, któr? o sobie dysponuj?, jest cz?sto opartym na obustronnych resentymentach zbiorem stereotypów. Dlatego niezmiernie wa?ne staje si? wzajemne przybli?anie zwyczajów, kultur, stosunku do religii czy nauki. Taka ma?a polsko-czeska praca u podstaw.

 

Wierzymy, ?e artyku?y zawarte w tym dziale rzuc? nieco ?wiat?a na ró?nice i podobie?stwa mi?dzy naszymi narodami i u?atwi? zrozumienie tych spraw, które wcze?niej wydawa?y nam si? zupe?nie abstrakcyjne. Rzecz jasna, poznanie mentalno?ci jakiego? narodu nie mo?e sprowadza? si? do przeczytania paru tekstów – nale?y obserwowa?, pyta?, rozmawia? i pog??bia? swoj? wiedz?. A przede wszystkim nigdy nie ulega? opiniom generalizuj?cym. Czego, oddaj?c ten dzia? do u?ytku, sobie i Wam ?yczymy.

 

You are here: Czeska mentalno??