www.czapla.cz

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2656. Error 9: Invalid character

Turystyka

Poznawa? nowe miejsca lubi? niemal wszyscy. Niektórzy podró?uj? „palcem po mapie”, w domowym zaciszu popijaj?c kaw? z porcelanowej fili?anki, inni z kolei zarzucaj? plecak na ramiona, zatrzaskuj? za sob? drzwi  i wyruszaj? w nieznane.

 

Obszerny dzia? CZaPLi po?wi?cony turystyce s?u?y? ma obu typom podró?ników. Ró?norodne w swej formie teksty, które tutaj w?a?nie si? znajd?, ods?ania? b?d? walory turystyczne Republiki Czeskiej, acz z pewno?ci? nie tylko tego obszaru, bowiem interesuj? nas tak?e pogranicza wspó?tworz?ce kulturowy obraz Europy ?rodkowej. Czas poka?e, dok?d zaprowadz? nas drogowskazy…

Pragniemy, aby do?wiadczeni w?drowcy znale?li tu materia?y pozwalaj?ce im powróci? we wspomnieniach do dawnych wypraw, a jednocze?nie chcemy inspirowa?, wskazywa? nietypowe lub dot?d nieodkryte zak?tki. Tych ostatnich nie brakuje cho?by w samej  magicznej Pradze. Przypomnimy te praskie szlaki, po których ka?dego dnia przechadzaj? si? tury?ci z ca?ego ?wiata (b?dzie to jak gdyby wst?pna lekcja – Praga dla pocz?tkuj?cych), a bardziej wtajemniczeni lub po prostu zainteresowani (nie w?tpimy, i? zdecydowana wi?kszo?? naszych czytelników do takowych si? zalicza) b?d? mogli razem z nami skr?ca? w boczne uliczki, pod??a? tropem ró?nych stylów w architekturze, zwiedza? zabytki techniki…

Nie poprzestaniemy oczywi?cie na czeskiej stolicy – chcemy równie? przybli?a? poszczególne regiony Republiki Czeskiej; b?dziemy przemieszcza? si? we wszystkich kierunkach geograficznych, by zda? Wam szczegó?ow? relacj? i zach?ci? do rzucenia wyzwania przygodzie.
You are here: Turystyka