G?owa w g?ow? z... diab?em

Drukuj

Posta? diab?a jako symbol z?a niezwykle silnie zakorzeni?a si? w kulturze europejskiej. Jego wizerunki zmienia?y si? w zale?no?ci od epoki czy koncepcji artystycznej twórcy. Czeski obraz w?adcy piekie? mo?na zobaczy? w ma?ej miejscowo?ci Želízy, nieopodal M?lnika. A jest to wyobra?enie nietypowe, bo znacznych rozmiarów i trójwymiarowe.

Wspomniane wizerunki, tzw. Diabelskie g?owy (?ertovy hlavy), to wielkie, dziewi?ciometrowe skalne rze?by przedstawiaj?ce szata?skie twarze. Zosta?y wykute w piaskowcowych blokach w latach 1841-1846. Ich autorem jest Václav Levý. Wychowywany na kucharza, od ma?ego przejawia? niezwyk?y talent rze?biarski. Podczas pos?ugi gastronomicznej w pa?acu w Lib?chov? stworzy? w pobliskich Želízach swoje pierwsze monumentalne dzie?o. Warto tu zaznaczy?, ?e z warsztatu artysty nie wychodzi?y wy??cznie istoty piekielne – w pó?niejszym okresie Levý specjalizowa? si? w tworzeniu postaci ?wi?tych. Dzi?ki wsparciu finansowym mecenasów móg? odby? studia zagraniczne i rozwin?? talent. Jego dzie?a przyczyni?y si? do rozwoju czeskiego rze?biarstwa narodowego. Wychowa? tak?e pó?niejszego mistrza sztuki rze?biarskiej - Josefa Václava Myslbeka. Inne dzie?a Václava Levego mo?na zobaczy? w Pradze, m.in. w ko?ciele ?w. Cyryla i Metodego na Karlinie lub w katedrze ?w. Wita na Hradczanach.

150610_DSC_1251150610_DSC_1255

Nieopodal Diabelskich g?ów znajduje si? jaskinia Klácelka, której wystrój jest tak?e dzie?em Václava Levego. Jej wn?trze zdobi? ilustracje do bajki Františka Matouša Klácela pt. Ferina lišak (Lis Ferina), przedstawiaj?ce ludzkie s?abo?ci ukryte pod alegoriami zwierz?t. Przestrze? skalna przed jaskini? nosi nazw? Blaník, natkniemy si? na niej na postacie kowali czy Jana Žizki. Od Diabelskich g?ów i Klácelki rozpoczyna si? okr??ny niebieski szlak turystyczny, licz?cy ok. 12 km. W czasie w?drówki nim b?dziemy mie? okazj? stan?? przed innymi skalnymi atrakcjami rze?biarskimi, takimi jak Harfenica (Kobieta z harf?) czy Had (W??).

150610_DSC_1266150610_DSC_1259

Aby spotka? si? oko w oko z diab?ami najlepiej wybra? si? najpierw do M?lnika. Po zwiedzeniu zamku i degustacji wina Ludmi?y, kilkunastominutowa podró? autobusem do Želíz i ujrzenie diabelskich g?ów na niedu?ym wzniesieniu w?ród iglastego lasu b?dzie na pewno niezapomnianym wydarzeniem.